Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nabídka a poptávka v cestovním ruchu

Nabídka a poptávka v cestovním ruchu


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velice stručně charakterizuje nabídku a poptávku v cestovním ruchu obecně a následně se věnuje každé kategorii zvlášť.

Obsah

1.
Nabídka a poptávka v cestovním ruchu
1.1.
Nabídka v cestovním ruchu
1.1.1.
Atraktivity míst cestovního ruchu
1.1.2.
Vybavenost místa
1.2.
Poptávka v cestovním ruchu
1.2.1.
Součásti poptávky

Úryvek

"Nabídka a poptávka v CR
Trh jako obecná ekonomická kategorie je místem, kde se střetává nabídka a poptávka, kde dochází ke směně zboží a služeb za účelem uspokojování lidských potřeb. Na trhu se setkávají nabídka a poptávka, jež jsou reprezentovány konkrétními subjekty. Mezi nimi dochází ke směně a obsahem této směny jsou objekty trhu, kterými jsou hmotné a nehmotné statky.

Nabídkou
se obecně rozumí souhrn zboží a služeb, které se prodávající snaží uplatnit na trhu. Tvoří ji dvě základní skupiny :

Atraktivity míst cestovního ruchu jsou určující částí nabídky, vytvářejí jednak motivaci pro návštěvu konkrétního místa, destinace, jednak vytvářejí prostředí pro realizaci typu turismu v místě včetně jeho kvality a schopnosti uspokojovat určité potřeby.
přírodními atraktivitami (geografická poloha, reliéf krajiny, klimatické podmínky, vodstvo, flora a vegetační kryt, fauna, přírodní zvláštnosti tvořené solitéry nebo malými seskupeními přírodních zvláštností stejného typu, přírodní léčivé zdroje. Dále sem patří kulturně historické atraktivity (architektonické památky, kulturní zařízení, významná kulturní a historická místa spojená s historií země, technické památky, lidové umění – umělecká a řemeslná výroba), organizované atraktivity (festivaly a podobné slavnosti či setkání hudební, filmové, divadelní, folklórní slavnosti, sportovní akce, přehlídky, soutěže a podobné společenské akce, veletrhy a výstavy, kongresy, konference, symposia) a sociální atraktivity (způsob života lidí, tradice, zvyky, odívání, jazyk, nářečí gastronomie, krajové speciality).

Vybavenost místa tvoří materiální a technické předpoklady pro realizaci služeb cestovního ruchu, jejichž konzumací se uspokojují potřeby, které vyvolaly motivaci k návštěvě konkrétního místa či území.
Jedná se o služby dopravní, ubytovací, stravovací, volnočasové (např. sportovní, kulturně zábavní, animační aj.)
• komplexnost a komplementárnost
• spolupráce (partnership) všech jednotlivých poskytovatelů služeb
• ovlivňována lidským faktorem"

Poznámka

Práce má zčásti heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478366a3ba82e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Nabidka_poptavka_v_cestovnim_ruchu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse