Nájem bytu


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát heslovitě pojednává o právních aspektech nájmu bytu. Věnuje se smlouvě o nájmu bytu a zániku nájmu. Seznamuje s pronájmem, společným nájmem a přechodem nájmu bytu.

Obsah

1.
Smlouva o nájmu bytu
2.
Zánik nájmu
3.
Pronájem
4.
Společný nájem bytu
5.
Přechod nájmu bytu

Úryvek

"NÁJEM BYTU
- byt družstevní – stanovy bytových družstev, odlišná ustanovení
- byt v soukromém vlastnictví – viz dále

smlouva o nájmu bytu
- forma a obsah: viz příloha
- smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou
- nebo bez určení doby užívání, na neurčitou, jestliže nebyla doba dohodnuta
- písemně, když ne, zápis o jejím obsahu

zánik nájmu
- způsoby zániku: - písemná dohoda účastníků dohodnutým dnem
- jednostranný právní akt – výpověď
- uplynutí doby nájmu sjednaného na dobu určitou
- výpovědní nájemný vztah končí uplynutím výpovědní doby
- zákon poskytuje nájemcům ochranu proti pronajímatelově výpovědi
- pronajímatel může vypovědět nájem bytu jen s přivolením soudu z některého z 8 důvodů u vedených v občanském zákoníku:
o pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo osoby blízké
o když nájemce byt neužívá
o nájemce má 2 byty
o nájemce porušuje dobré mravy v domě

pronájem
- pronajímatel (pronajímá byt nájemci) x nájemce (najímá si byt od pronajímatele)
- nájemce má právo dát byt do podnájmu
- pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat na dobu určenou nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele
- pronajímatel je povinen předat a udržovat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání
- není – li údržba bytu dohodnuta jinak, nájemce uhrazuje drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou
- neodstraní- li pronajímatel závady, bránící řádnému užívání bytu, má nájemce právo odstranit tyto závady po předchozím upozornění a požadovat po něm úhradu nákladů
- toto právo na úhradu zanikne, nebylo- li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad
- bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět v bytě stavební úpravy ani jiné podstatné změny
- na základě písemné dohody nájemců schválené pronajímateli si mohou nájemci vyměnit byty"

Poznámka

Referát do Vybraných problémů soukromého práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6462a17371b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Najem_bytu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse