Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Národní hospodářství

Národní hospodářství


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se zaměřuje na zápisky z hodin ekonomie stručně a jasně osvětlují pojem národní hospodářství a další.

Obsah

1.
Úroveň národní hospodářství
2.
Co ovlivňuje národní hospodářství
3.
Struktura
4.
Ukazatele výkonnosti NH
4.1.
HDP
4.2.
Míra nezaměstnanosti
4.3.
Míra inflace
4.4.
Obchodní a platební bilance

Úryvek

"- veškeré hospodářské procesy, které probíhají na území státu, základ každého státu
- ovlivňváno státem na základě zákonů
- ÚROVEŇ NH (PŘEDPOKLADY)
o NH jednotlivých států mají rozdílnou úroveň -> míra, s níž je schopno uspokojovat potřeby společnosti
o Ukazetel: HDP na 1 obyvatele (v USD/EUR)
- ÚROVEŇ OVLIVŇUJE:
o Přírodní bohatství (poloha, podnebí, členitost povrchu, nerostné a vodní zdroje, lesy)
o Národní bohatství (vše, co bylo vytvořeno – továrny, banky, obchody)
o Infrastruktura (dopravní cesty, dodávání energie, plynu, vodovod, kanalizace)
o Demografie obyvatel (věková a kvalifikační struktura, kulturní a technická úroveň, zdravotní stav)
o Politický a ekonomický systém státu a jeho okolí (tržní/centrálně plánovaná ekonomika, členství v mezinárodních organizacích)
- STRUKTURA NH:
o Slouží ke snažšímu sledování vývoje ekonomických proscesů uskutečňujících se v NH, ke zkoumání vzájemných vztahů a jejich ovlivňování
o Podle druhů vytvářených výkonů (co se produkuje):
 Primární (prvotní) sektor – zemědělství, lesní hospodářství, rybolov, težba nerostných surovin
 Sekundární – zpracovatelský průmysl, výroba a rozvoj energie a stavebnictví, nositel technického rozvoje
 Terciální – veškeré služby (spoje, obchody, restaurace, dobrava, zdravotnictví, školství, bankovnictví)
• Ve vyspělých zemích se nejrychleji rozvíjí a zaměstnává nejvice lidí
 Kvartální – věda a výzkum
o Podle organizačních složek (kdo produkuje):
 Nefinanční podniky – produkce statků a poskytování nefinačních služeb, podniky výrobní, dopravní a obchodní
 Finanční podniky – shromažďování a rozdělení finančních prostředků, banky a pojišťovny
 Vládní instituce (veřejná správa) – poskytování veřejných služeb, rozdělování centrálních fondů, ministerstva, organizace sociálního zabezpečení
 Domácnosti (obyvatelstvo) – hlavní spotřebovávání, ale produkuje i určité statky a služby – domácí hospodářství
 Ostatní neziskové instituce – církve, odborové a sportovní organizace
- UKAZATELE VÝKONNOSTI NH (makroekonomické ukazatele):
o HDP
o Míra nezaměstnanosti
o Míra inflace
o Obchodní a platební bilance
1. HDP:
o Celková ekonomická aktivita – produkce a sotřeva statků a služeb domácnostmi i státem na učitém území, za urč.období a v urč.jednotkách
o = osobní spotřeba + spotřeba vlády + investice na výstavbu + rozdíl mezi importem a exportem (obchodní bilance) + investice firem (finální produkce)
o v ČR: $27,062 na osobu -> nominální
o Dánsko: $59,928 na os. -> nominální"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f62ad8ad39e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_hospodarstvi.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse