Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nástroje celoživotního učení

Nástroje celoživotního učení


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje jednotlivé druhy učení (intencionální a funkcionální) a poté se věnuje obecným nástrojům celoživotního vzdělávání a nástrojům určeným funkcionálnímu a intencionálnímu celoživotnímu učení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Druhy učení a vzdělávání
3.
Společné nástroje celoživotního učení
3.1
Jazyk
3.2
Člověk
4.
Nástroje intencionálního celoživotního učení
5.
Nástroje funkcionálního celoživotního učení
6.
Závěr

Úryvek

“3 Společné nástroje celoživotního učení

3.1 Jazyk
Pokud pomineme učení nápodobou, pak je jazyk základním předpokladem každého učení. Jazykem předáváme i přejímáme sdělované informace všeho druhu. Umožňuje porozumět skutečnosti vyjádřené verbálními prostředky. Díky porozumění jazyku vnímáme mluvený i psaný projev po stránce obsahové, formální a emocionální, orientujeme se v něm, přemýšlíme o něm a využíváme jej v kontextu konkrétní situace. Důležité je rozvíjení čtenářských dovedností a vytvoření základních dovedností potřebných pro práci s jednotlivými pojmy, sděleními a ucelenými texty, a to jak texty povahy obecné, věcné, tak povahy umělecké. Důležité je i umění využívat jazyk v práci s informacemi nejrůznějšího druhu (s texty i v elektronické podobě, s diagramy, grafy, tabulkami, obrázky, mapami aj.).
3.2 Člověk
Je logické, že člověk je cílem, do něhož je dopad každého učení a vzdělávání směrován. Ale člověk a jeho součásti, podíváme-li se na věc technicky, je právě i nástrojem každého učení. Jeho správně fungující mozek a všechny související smysly, které se více či méně na učení podílí jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný proces učení.

4 Nástroje intencionálního celoživotního učení

- univerzity třetího věku
- distanční vzdělávání
- strategie celoživotního učení ČR
- aktivní politika zaměstnanosti
- nejrůznější národní programy zaměřené na celoživotní učení
- další profesní vzdělávání (firemní, nejrůznější kurzy, úřad práce a pod.)
- občanské vzdělávání (neprofesní, právní, estetické a pod.)
- e-learning
- mezinárodní dokumenty týkající se celoživotního učení
- české dokumenty týkající se celoživotního učení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47c9af86905af.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Nastoje_celoziv_uceni.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse