Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nauka o zvukové stránce jazyka a spodoba hlásek

Nauka o zvukové stránce jazyka a spodoba hlásek


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce. Dokument se týká zvukové stránky jazyka. Zahrnuje i informace o spodobě souhlásek.

Obsah

1
Nauka o zvukové stránce jazyka – Hláskování
1.1
Mluvidla
1.2
Hlásky
1.2.1
Samohlásky (vokály)
1.2.2
Dvojhlásky (diftongy)
1.2.3
Souhlásky (konsonanty)
2
Spodoba hlásek, slovní přízvuk
2.1
Spodoba (asimilace) hlásek
2.1.1.1
Spodoba znělosti
2.1.1.2
Párové souhlásky
2.1.1.3
Spojení sh-
2.1.2
Spodoba artikulačního místa a způsobu
2.1.3
Neutralizace protikladu znělosti souhlásek
2.2
Slovní přízvuk
2.2.1
Dělení přízvuku z hlediska podle způsobu zdůraznění slabiky
2.2.2
Dělení silového přízvuku podle intenzity hlasu
2.2.3
Dělení silového přízvuku podle místa realizace a pohybu

Úryvek

"fonetika
o nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
 fonologie
o nauka o zvukových prostředcích jazyka
 ortoepie
o spisovná výslovnost
o nauka o spisovné výslovnosti
 respirace
o dýchání, vdechování
 fonace
o tvoření nebo vydávání hlasu
 artikulace
o tvoření hlásek mluvidly MLUVIDLA
 vytvářejí artikulovanou řeč
 tvoří se
o ústrojí dýchací
 plíce, hrudní koš, bránice
o ústrojí hlasové
 hrtan, hlasivky, příklůpek hrtanový
 při rozkmitání hlasivek vzniká tón
o ústrojí artikulační
 rty, zuby, jazyk, patro, čelisti, resonanční dutiny HLÁSKY
SAMOHLÁSKY (VOKÁLY)
 jsou to tóny
o dají se zazpívat
 krátké
o a, e, i, o, u
 dlouhé
o á, é, í, ó, ů/ú
 i/y
o dva grafémy
o v mluvené řeči se nerozeznávají
 Vokalický trojúhelník 
DVOJHLÁSKY (DIFTONGY)
o –ou, -au, -eu
SOUHLÁSKY (KONSONANTY)
o rozlišují se podle znělosti a neznělosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5375af69dbf7b.zip (256 kB)
Nezabalený formát:
Nauka_o_zvukove_strance_jazyka_a_spodba_hlasek.pdf (267 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse