Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Občanské právo - charakteristika vybraných pojmů

Občanské právo - charakteristika vybraných pojmů


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou stručných výpisků, pomocí hesel, zabývá občanským právem. Uvádí jeho rozdělení a věnuje se charakteristice vybraných souvisejících pojmů.

Obsah

1.
Občanské právo
1.1
Rozdělení občanského práva
2.
Věcná práva
2.1.
Nabývání vlastnického práva
2.2.
Způsoby nabývání vlastnictví
3.
Pojem práv věcných a práva závazkového
3.1.
Věci hmotné
3.2.
Věci nehmotné
3.3.
Pojmy (vlastník, držba, spoluvlastnictví,..)
3.4.
Věcná práva k věcem cizím

Úryvek

"POJMY:
Vlastník – má nejvyšší a úplnou moc nad nějakou věcí, může ji užívat, držet, disponovat s ní, velkým omezením je VYVLASTNĚNÍ

Držba – faktické držení věc (můžeme užívat věc omezeně – knihovna)
Vydržení – když něco užívám, ale nevím o tom, že to není moje, lhůta je u movitých věci 3 roky a u nemovitých 10 let)

Spoluvlastnictví
– k 1 věci má vlastnické právo víc než 1 člověk,
- vzniká smlouvou x zhotovením(stavba domu) x děděním
- pokud ve smlouvě není dáno jinak tak je spoluvlast. vždy stejným dílem
- zrušení spoluvlastnictví – 2 způsoby(dohoda, rozhodnutí soudu)

Předkupní právo – každý spoluvlastník má dispoziční právo a pokud se jej zbavuje je povinen toto právo nabídnout nejprve spoluvlastníkovi za stejných podmínek, za kterých chce svůj podíl prodat

Společné jmění manželů
– vzniká výhradně mezi manžely
- u snoubenců je povinnost notářského zápisu
- bezpodílové spoluvlastnictví
- do SJM nepatří např. dědění, restituce, dar
- zaniká dohodou x rozhodnutím soudu x ze zákona (pokud se po 3 roky nedohodnou ani soud nerozhodne)

Trest propadnutí majetku – majetek je zabaven a prodán, z toho hrazeny dluhy, může se platit i ze spol.jmění manželů

Odpůrčí právo – můžeme zrušit právně provedený právní úkon zpětně (až 3 roky) – podvodník převede majetek na manželku, aby byl tzv. nemajetný tak tento úkon můžeme zrušit

Věcná práva k věcem cizím
1.) věcné břemeno – týká se nemovitostí, musíme se ve prospěch někoho jiného vzdát, zdržet se př. veřejná cesta přes pozemek
2.) zástavní právo – týká se movitých i nemovitých věcí, oboustranný akt, zajištění pohledávky, během zástavy věc nesmíme používat
3.) zadržovací právo –týká se movitých věcí, právo nakládat s cizí věcí, jednostranný akt, zadržení věci k uplatnění pohledávky (např. když zákazník nechce zaplatit opravu auta může automechanik auto zadržet)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4888bac45be1a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Obcan_vybrane_pojmy.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse