Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní banky

Obchodní banky


Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou obchodních bank. Jmenuje jednotlivé druhy bank, i jejich hlavní zásady. Věnuje se hospodaření obchodních bank, charakterizuje dostupné služby na trhu, i druhy úvěrů.

Obsah

1.
Druhy
2.
Hospodaření
3.
Zásady
4.
Služby

Úryvek

"Hospodaření:HV=V-N náklady: spotřeba práce je vyjádřena v penězích, vynaložené prostředky na činnost bank (odpisy, sp. mat., mzdy, nájemné, propagace, sp. energie, sociální N, cestovné, opravy, daně, pojištění, prezentace, prodané c. p., pokuty, manka, škody, úroky z vkladů, výnosy: poplatky, úroky z poskytnutí úvěru, úroky z PMR, úroky z vkladů OB, výnosy z c.p., ostatní, disponibilní zisk: zisk – daň z příjmu, rozvaha OB: SA: stejné jako v jiných podnicích, OA: vklady v jiných bankách, poskytnuté úvěry, VP: ZK, fondy, zisk, CP: vklady klientů, přijaté úvěry (od ČNB a OB), závazky (zancům, VZP, OSSZ, dodavatelé)

Zásady: měli by být dodržovány, aby se b. nedostávala do problémů likvidity:schopnost přeměnit majetek na platební prostředek,nejlikvidnější jsou hotové peníze a vklady na účtech , likvidní prostředky b. : hotovost, netermínované vklady v jiných bankách, nelikvidní b. : nemá dostatek klientů, krádež, nehospodárnost (neudělání rezerv), velké výběry (Run – běh na b.) pojistky proti nelikviditě: pojištění vkladů (dle zákona 90% částky), netermínované vklady, úvěry u ČNB bo OB, peníze na den, ziskovosti: (viz. hospodaření b.), b. jistota: rizika : inflační: b. musí brát v úvahu růst cen v EKO (úrok je cena), úvěrové: b. si musí zjišťovat důvěryhodnost klientů, aby se jim úvěr vrátil. Stanový určitý podíl úvěru pro 1 klienta. Používá úvěrový registr, lidský faktor: zanci a vedení – aby nevyužili svých pravomocí – tunelování -> zabezpečovací systémy – proti vniknutí do jiných systémů, krádeži, požáru, zneužití os. údajů (alarmy, kamery, trezory, bombičky), revize a kontroly, povinná dovolená, kurzová: b. musí hlídat měnové kurzy a sledovat jejich změny, ty pak promítá do svých obchodů, politicko-ekonomické: souvisí s politikou země, bankovní tajemství a mlčenlivost: vztahuje se na data klientů, os. údaje, peníze na účtě. Prolomení mlčenlivosti: při trestním oznámení, Obstavení účtu: při exekuci,

Služby: ÚVĚROVÉ: 1/návratnost:b. musí postupovat tak, aby se jí poskytnutý úvěr vrátil, 2/výnosnost (ziskovost): výnosem je úrok. schůzka s klientem: obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí úvěru, výši, vyřizují podklady, žádost o úvěr: když b. vysloví předběžný souhlas s poskytnutím úvěru. Musí z nej vyplívat zajištění úvěru: a) majetkem – nemovitým (hypotéka), movitým – c.p., cenné předměty, b) záruka: zavázání se splácet úvěr , pokud nebude schopen tak jím může být : ručitel, stát, směnky, pohledávky, vinkulace vkladu, srážky ze mzdy, pojištění: pojištění úvěru proti neplacení je částí zejména u úvěrů pro občany. Chrání před tím, že v důsledku nemoci či jiných důvodů občan nemůže splácet úvěr. finanční situace žadatele: účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, u jednoduchého UCE daňový přiznání, podnikatelský záměr, občan je dokládá potvrzením příjmu od zaměstnavatele a jestli má už jiný úvěr =. úvěrový registr: z žádosti musí vyplývat účel úvěru, analýza žádosti o úvěr: dojmy, zkoumá se reálnost poskytnutí úvěru, splátky, a bonita: jak je klient důvěryhodný, jestli je schopen a ochoten návratnosti a výnosovosti, majtek (zázemí) a jaká je jeho budoucnost, poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva: musí být přesná, jaká já úroková sazba, ručitel, podmínky při nesplácení

druhy úvěrů podle : doby splatnosti: krátkodobé ( do 1 roku), střednědobé ( do 4 let), dlouhodobé ( nad 4 roky), účelu: účelové: účel úvěru – podnikatelské – na zásoby, pohledávky, na poskytnutí sezónního výkyvu v N, - občanů – na pořízení či modernizaci domku, bytu, na auto, - doplňkové půjčky – doplněk k tomu, co potřebujeme neúčelové- os. půjčka (vyplacení hotovosti či převedení částky na účet) překlenovací úvěr: při klientově finanční tísni , kontokorent: při spotřebě peněz na účtu, jde automaticky do mínusu"

Poznámka

Práce je velmi nepřehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4944f9282883e.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Obch_banky.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse