Obecné lékařství

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obecným lékařstvím. Vysvětluje otázky, které jsou popsány v obsahu.

Obsah

1a. Přirozená a specifická imunita – základní charakteristika
1b. Fagocytóza – na O2 nezávislé mech. zabíjení
2a. Přirozená imunita: char., identifikace PAMP, regulace
2b. Specifické imunitní rozpoznávání – zákl. principy
3a. Specifická imunita – char., imunolog. rozpoznávání
3b. Interferony a jejich imunobiologická char.
4a. Vakcinace, pasivní a aktivní imunizace - zákl. proncipy, klin. aplikace
4b. Lymfatické uzliny, cílová migracy Ly
5a. Buněčný substrát imun. odpovědi, diferenciace, CD klasif.
5b. Fagocytóza – na O2 závislé formy zabíjení mikroorg.
6a. Lymfatický sys. a jeho úloha v indukci imun. odpovědi
6b. IgA a jejich význam
7a. MHC sys., HLA sys. a jeho imunolog. význam
7b. Protilátky IgM a jejich význam
8a. Imunologické rozpoznávání, molek. rozpoznávající ag, BCR, TCR
8b. Imunita a nutrice
9a. Vznik imunologické diverzity, genové přeskupení
9b. Buněčné a humorální složky zánětu
10a. Imunitní sys. „kooperace“ s neuroendokr. sys.
10b. Přirozená cytotoxicita a její význam
11a. Zpracování a prezentace ag. APC
11b. Podtřídy IgG
12a. Specifická imunitní odpověď
12b. Zákl. char. komplementového sys.
13a. Regulace imunitní odpovědi
13b. Diferenciace T-ly, kožní testování v dg. potuch T-ly sys.
14a. Imunologická tolerance a její vznik, centrální a perif. mech.. tolerance
14b. Charakteristika antigenu, epitopu a afinita, avidita
15a. Cesty aktivace komplementového sys.
15b. Charakterizace molekulových sil tvořících komplex ag-Ig
16a. Mdulace imunitní dpovědi – imunopotenciace, imunosuprese
16b. Receptory pro Ig a složky komplementu
17a. Protivirová imunita
17b. Polymorfonukleárné leukocyty a jejich význam
18a. Imunita vůči bakteriálním a fungálním agens
18b. Atopie, alergie, anafylaxe
19a. Fagocytóza a její význam
19b. Interakce IS s neuroendokrinní soustavou
20a. Přirozená imunita a identifikace PAMPs vlastního a cizího
20b. Myelom, paraproteiny, dg.
21a. Protinádorová imunita
21b. Interakce mezi IS a bakteriemi
22a. Autoimunita, mechanismy cvedoucí k narušení imunolog. tolerance
22b. Izotypové přepnutí syntézy Ig
23a. Imunopatologické reakce I. typu
23b. Chemokiny a jejich význam
24a. Vliv vnějšího prostředí na vývoj individuální imunolog. reaktivity
24b. Imunopatologická reakce II. typu
25a. Imunopatologická reakce III. typu
25b. Deferenciace a povrchové molekuly T-ly
26a. Imunopatologická reakce IV. typu
26b. Ontogenetický vývoj protilátkové odpovědi
27a. Autoimunitní imunopatol. odpovědi – orgánově specifické a nespecif.
27b. Dynamika protilátkové odpovědi na infekční podnět
28a. Transplantační imunologie
28b. Interleukiny a jejich fce.
29a. Infekce virem HIV-1 a AIDS
29b. Slizniční imunita
30a. Primární a sekundární imunodeficience, molek. a buněčný základ, dg.
30b. Zánětová odpověď, laboratorní markery
31a. Zánět a jeho imunologický význam
31b. Thymus a jeho úloha v diferenciaci T-ly
32a. T-ly a specifická buněčná imunita
32b. Regulace syntézy protilátek IgE
33a. B-ly a specifická humorální imunita
33b. Význam HLA restrikce
34a. Imunoglobuliny, molek. stavba, imunobiologické charakteristiky
34b. Virové infekce a imunitní systém
35a. Adhezní, kostimul. a akcesorní interakce, jejich význam pro imunity
35b. Autoprotilátky a jejich význam, laboratorní stanovení
36a. Atopie, alergie, alergický zánět
36b. Imunokomplexové imunopatologické reakce
37a. Cytokiny a jejich úloha v regul. a efektorových fcích. im. sys.
37b. Fyziologická úloha adheze ve fagocytóze
38a. Imunolog. tolerance - vznik, kostimulace, sign. nutné pro akt. T a B-ly
38b. Principy průtokové cytometrie
39a. Zánětová reakce humorální a buněčné složky, regulace
39b. Precipitační reakce
40a. Diferenciace T-ly, intrathymový vývoj, změny
40b. ELISA technika
41a. Přirozená cytotoxicita, NK buňky a jejich fce.
41b. Slezina
42a. Charakteristiky slizniční a kožní imunity
42b. Přímá a nepřímá imunofluorescence
43a. Primární orgány im. sys., regulace krvetvorby, zánět
43b. Struktury a fce. molekul HLA
44a. Sekundární im. orgány, induktivní a efektorová fáze im. reakce
44b. MAC komplex, fce., regulace
45a. Vzájemné interakce mezi přirozenou a specifickou imunitou
45b. Pohyb lymfocytů
46a. Diferenciace B-ly, povrchové molkuly a fyziol. úloha
46b. Systém HLA a jeho asociace s autoimunitními chorobami
47a. Interakce mezi T a B-ly, regulace tvorby protilátek
47b. HLA typizace
48a. Fyziologické obrané bariéry, genetická rezistence
48b. Průkaz infekce virem HIV-1
49a. Primární a sekundární im. odpověď, klonální expanze, im. paměť, význam pro kliniku
49b. Základní charakteristiky změn imunity ve stáří
50a. Cytotoxická reakce zprostředkovaná buňkami
50b. Imunita proti parazitům

Úryvek

"11a. Zpracování a prezentace ag. APC

viz. otázka 7.

APC - monocyty
- makrofágy
- dendrocyty
- aktivované B-ly


11b. Podtřídy IgG

Stavba – 2 H řetězce – 4 imunolog. domény
- 2 L řetězce λ či κ
- tvoří pouze monomery

Podtřídy - IgG1-4 – podle odchylek v pantové obl. H řet.
→ IgG1 – pant z 15 AK – pouze 2 S-S můstky → největší flexibilita
→ IgG2 – pant z 12 AK – 4 S-S můstky → nejodolnější k hydrolyt. enz.
→ IgG3 – pant z α helixi 62AK – 11 S-S můstků → relat. vysoká flexibil. díky helixu
- nejméně odol. k hydrol.
→ IgG4 – pant s 4 S-S můstky → flexibilita mezi IgG1 – IgG2

Účinnost proti a) proteinovým ag (viry, bakt) → nutná pomoc Th2 → IgG1
b) polysach. (pouzdra G- bakt) → není nutná stimul. Th2 → IgG2

Vazba na Fc fragment rec. → fagocytóza, endocytóza, ADCC …
- nejlépe IgG1 a IgG3

Aktivace komplementu: IgG3

IgG1

IgG2

IgG4

- hladina jednotl. podtříd kolísá s rostoucím věkem

Deficity → def. IgG2,4 → nedostat. obrana proti opouzdřeným bakt. → chron. inf. HCD
→ def. IgG1,3 → chron. inf. DCD

Indikace vyšetř. na hladiny podtříd IgG - opakované záněty středouší
- opak. sinusitidy
- pneumonie, bronchitida
- bronchoektázie12a. Specifická imunitní odpověď

Klasif. T-ly – dle TCR: 1. řetězce α, β - většinový typ, vyvíjí se v thymu
→ rozpoznání proteinových ag v komplexech s MHC
2. řetězce γ, δ – vývoj i momo thymus
→ rozpozn. nativních ag. (jako B-ly) či jednoduché org. l. (aminy)
- intraepiteliální T-ly – zejm. γ,δ → difer. mimo thymus
- fce. nedostatečně známé – prod. specif. cytokinů
- první linie při vniknutí patogenu
- NK-ly – nenesou TCR, mohou a nemusí nést korec. CD4, CD8
- bohatý zdroj cytokinů

α, β T-ly – CD8+ → koreceptor MHC-I
→ prekurzory Tc-ly
→ paměťové Tc-ly
→ supresorové a jinak regulační T-ly → prod. cytokinů
- CD4+ → koreceptor MHC-II
→ prekurzory Th → Th1 → prod. Il2 a IFNγ
→ Th2 → prod. Il4,5,6,10
→ Th0 → prod. směsi cytokinů Th1 a Th2
→ Th3 → prod. TGFβ → inhib. mitózy a prozánětlivý účinek
→ TR1 → prod. Il10 → inhib. Th1, indukce diferenciace plazmocytů

Regulační T-ly
– několik druhů → tlumí fci. některých jiných akt. Ly
a) přirozené regul. CD4+ T-ly – zcela závislé na Il-2
- nesou autoreaktivní TCR
- prod. protizánětlivých cytokinů – Il-10, TGFβ
- prod. perforinů a granzymů do ostatních autoreakt. Ly → po b. kontaktu
b) přirozené regul. CD8+ T-ly – podobné jako CD4+, ale nedostatečně prozkoumané
c) indukované regul. T-ly – vznik vždy po aktiv. Ly prozánětl. cytokiny
- např. Th3, TR1 → tlumí příliš silné imun. reakce (zabraň. pošk. tk. zánětem.
- infekční tolerance – Treg na povrchu dendrocytu → prod. cytokiny měnící všechny T-ly na stejném dendrocytu na další Treg-ly"

Poznámka

vy

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse