Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Obyvatelé starověké Malé Asie

Obyvatelé starověké Malé Asie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin seznamují s kulturami obývajícími ve starověku území Malé Asie.

Obsah

1.
Frygové
2.
Lýdové
3.
Chetité
4.
Féničané
5.
Hebrejci

Úryvek

"Frygové - na S Malé Asie
- kmeny začali osidlovat MA (2 a 1tis.př.n.l.) z Balkánu
- hlavní město Gordion
- slavným králem byl Midas
Lýdové - SZ Malé Asie
- největší vrchol ( 7st.př.n.l.)
- tuto oblast začali v 6.stol. dobývat Peršané
Chetité - nejvlivnější a nejbohatší
- říše u malé Asie kolem řeky Malis
- výhodná poloha  naleziště stříbra
Chatejci - hlavní město Chattušaš
- ve druhém tisíciletí začínají splývat s nově příchozími
 nejdříve se dlouho pochybovalo o Chetitech
- písmo . 1. hieroglyfy
2. klínopis
- v čele král  jeho moc omezena státní radou (příbuzní, bojovníci)
- lidé byli svobodní  měli právo být členy lid. Shromáždění = pankuš, mezi nesvobodnými rozlišovali zajatce a odvlečené lidi
- vytvořen vlastní zákoník (15. – 14. stol.př.n.l.)  mírnější, náhrady škod
- skvělý znalci koní  zlepšili vojenský vozík (velmi lehký, rychlý, místo pro tři lidi, manévrovatelnější)
- největší rozkvět Chetitské říše ve 14.stol.př.n.l. za panovníka Šuppiluliumaše I.  bojoval z Egypťany (bitva u Karleše 1285 a mír. smlouva 1270)
- od 10 st.př.n.l.  zánik říše  nájezdy mořských národů
Féničané (Foinikie)
- nevytvářeli jednotný stát  řada městských států (Sídon, Tyros)
- skvělí obchodníci a mořeplavci (znali Středozemní moře)
- obchodovali s červeným barvivem
- zakládali nové osady na pobřeží S Afriky (Kartágo)a J Itálii (Tarent)
- používali hláskové písmo
Hebrejci - 13 stol.př.n.l.
- J Předního Východu – oblast Kaneán
- Bojovali z Pelištejci (Filištíni)  znali výrobu železa
 z tohoto názvu Palestina
- praotcem Hebrejského lidu Abrahám (jeho žena Sára) jejich syn byl Izák
- Abrahám přišel z Mezopotámie
- Pobyt židů v Egyptě
- Mojžíš (desatero)
- Židé museli tuto zemi postupně dobývat – vůdce Jozue
- Dobyl město Jericho (došlo ke zřícení mohutných hradeb?)  zemětřesení, troubení, podkopání ?
- V Palestině žilo 12 kmenů 1200-1000 př.n.l.  v čele soudcové (Samson)
- 1.hebrejský král Saul (1025) – sjednotitel všech 12 kmenů
- opravdový a oblíbený král David (1010)  symbol vítězství (David a Goliáš)
- podporoval i obchodní vztahy (např. s městem Tyr)
- žalmy
- Další král Šalamoun – syn Davida
- Velice moudrý panovník
- Nechal pro židy postavit chrám
- po jeho smrti (10 stol.) nastali spory o následnictví  stát se rozpadl na 2 celky:
- S  Izrael (centrální město Samoři)
- J  Judsko (centrální město Jeruzalém)
- V 8.stol byl Izrael ovládnut a v 6. stol. Judsko  byl dobyt Asyřany
- Židé byli často odvlečeni z domova – Babylonské zajetí židů,…  někteří se vrátili domů (rozptýlení mělo být však věčné)
- Diaspora – někteří židové zůstali v Egyptě, Sýrii, Z a S Evropy
- Jahve – „Jsem, který jsem“  jediný bůh židů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51117f2013e1b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Obyvatele_staroveke_Male_Asie.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse