Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oceňování pozemků

Oceňování pozemkůKategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce, jež seznamuje s právní úpravou oceňování pozemků, je výtahem ze zákona o oceňování majetku. V úvodu podává vymezení pozemku včetně souvisejících pojmů a vypisuje jejich členění z hlediska oceňování. Poté už popisuje postupy a náležitosti oceňování různých typů pozemků.

Obsah

1.
Vymezení pozemku
2.
Členění pozemků
3.
Oceňování stavebního pozemku
4.
Oceňování zemědělského pozemku
5.
Oceňování lesního pozemku
6.
Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků

Úryvek

"Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Parcela pak je pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, zaokrouhlená na celé čtvereční metry. Celistvý pozemek se může skládat i z několika parcel; výjimečně může nastat i situace obrácená (např. u zemědělské půdy). Pozemek je určen parcelním číslem a názvem obce a katastrálního území, ve kterém leží. Údaj o druhu pozemku je nutný pro ocenění podle oceňovacího předpisu.

Členění pozemků
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
a) stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění;10) je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,
2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu,
3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí,
b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina,
c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky,
d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky,
e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina.
(2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.
(3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu."

Poznámka

Práce je převážně reprodukcí pasáží zákona o oceňování majetku, volně dostupného na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f50ad904d688.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ocenovani_pozemku.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse