Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ochrana životního prostředí: proudový koridor

Ochrana životního prostředí: proudový koridor


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Církevní základní škola a střední škola Plzeň, Plzeň 2 - Slovany

Charakteristika: Maturitní otázka z ochrany životního prostředí seznamuje s dvěma skupinami zeleně proudového koridoru, způsoby jeho výsadby nebo doporučeními ke složení vegetace.

Obsah

1.
Stabilizační vegetace
2.
Doprovodná zeleň
3.
Posuzování podle funkčnosti
4.
Ekoton
5.
Doprovodné stromy
6.
Nevhodné dřeviny
7.
Způsoby výsadby
7.1.
Jednotlivé výsadby
7.2.
Skupinové výsady
7.3.
Plošná výsadba
8.
Následná péče

Úryvek

"- je vegetace podél vodních toků, zeleň se dělí na 2 skupiny –
- 1) Stabilizační- vegetace,
- která je na březích (na hraně břehů), opevňovat břeh,+ zabraňují boční erozi a hlavně nárazové výsepové břehy, - druhy, které snáší vysokou hladinu podzemní vody, trvalé zamokření,+ odolná vůči poranění, světlomilné druhy-olše lepkavá- v nížinách a pahorkatinách, olše šedá- bystřina, topol kanadský, topol černý- nížiny, topol osika- nejméně se hodí (nesnese zamokření), topol bílý = ideální, vrba křehká, vrba bílá, vrba nachová, vrba popelavá, méně vhodná vrba jíva

- 2) Doprovodná zeleň- vlastní koridor, retenční význam, zachytává splach z okolí, splachy erozní, hnojiva – dusičnany, fosforečnany (N, P), zabraňují eutrofizaci, migrace organismů- vyšší i nižší, zajišťuje to, že nevznikají v krajině izolované populace druhů, zvýšení biodiverzity, stabilita krajiny, obecně se sem hodí druhy, které snáší kolísání hladiny, nesnáší úplné zamokření, částečně zastínění, - jasan ztepilý, jilm vaz, dub letní, lípa malolistá, střemcha hroznovitá, plané druhy- ovocných dřevin- hrušeň polnička, jabloň lesní, kalina obecná, keře- hloh obecný (snáší polostín), klokoč zpeřený, bez černý, brslen evropský, dřišťál obecný, ze stromů se nehodí habr a buk

- Posuzování podle funkčnosti- šířka 10-20 m (pod 10 m omezená f., malá biodiverzita, vnitřní prostředí), tvar koridoru- pozvolný (ekoton), tvar vlny, na okraji by měli být vyšší a nižší stromy, vyšší i nižší keře a přecházet do travnatého pásu = ekoton
-
- 1. podle výskytu nitrofilních druhů v korytě a na březích (kopřiva dvoudomá,česnáček obecný,kakost smrdutý,svízel přítula,pelyněk)
- 2. podle indikátorů : eutrofizace ve vodách –zelené řasy,krásnoočka,vláknité sinice
-
- Ekoton- zvýší se i biodiverzita, posuzuje se druhová rozmanitost, posuzuje se patrovitost- alespoň 3-4 patra), stanovištní vhodnost- neměly by tam být jehličnany= okyselují, a zastiňují, nehodí se buk, habr, geologicky nepůvodní druhy (introdukované, invazní), např. trnovník akát, borovice vejmutovka, dub červený, propojenost- není vhodná velká mezerovitost, u znečištěných vodních toků, tak buď z jedné strany aby byl dostatečně prosvětlený, aby docházelo k samočištění, posuzuje se zdravotní stav- jestli neprosychají, napadení- dřevokazné houby
- Doprovodné stromy :olše šedá,jasan ztepilý,jilmy,vrby,javory,lípa malolistá,střemcha obecná,kalina obecná,dub letní,krušina olšová"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d1c8f698663.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ochrana_ZP_proudovy_koridor_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse