Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Od gregoriánského chorálu k duchovní písni, středověká notace

Od gregoriánského chorálu k duchovní písni, středověká notace


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby se stručně věnují vývoji duchovních písní a středověké notace.

Obsah

1.
Gregoriánský chorál
2.
Vznik duchovních her
2.1.
Pašije
3.
Středověká notace
3.1.
Notace písemná
3.2.
Notace znaková
3.3.
Notace neumová
3.4.
Notace chorální
3.5.
Notace menzurální
4.
Melisma

Úryvek

"Od gregoriánského chorálu k duchovní písni + vývoj notace

- až do 19. stol. byl umělý chrámový zpěv provozován výhradně muži
- gregoriánský chorál – latinsky → prostý lid mu nerozumí → vznik lidové duchovní písně
 nejčastěji se používala děkovná Kyrie eleison
 lid si komolil původní řecká slova → v Čechách Krleš
 tyto úpravy nazýváme kyriamnia
- Česká duchovní píseň: Hospodine, pomiluj ny
- vznik duchovních her → vývoj pašijí
 původně latinsky, přísný dohled na sepjetí s liturgií
 v hudbě jasně převažoval vliv gregoriánského chorálu
 s nastupující renesancí sílí lidový prvek, dochází ke zesvětšťování textů, latina nahrazována mateřským jazykem
 známý je výstup mastičkářův při velikonočních pašijích
 nesouhlas církve
Středověká notace:
- hudba se převážně nezapisovala, zapisovala se pouze, pokud šlo o skladbu s rozsáhlejším obsahem
- rozeznáváme dvě různé možnosti zápisu hudby:
 notace písmenná (používající písmen abecedy)
 notace znaková (používá zvláštních znaků)
• v Evropě známe tři vývojové stupně znakové notace:
o notace neumová
 systém teček a čárek nad textem
 tyto značky ukazovaly přibližný pohyb melodie
 chyběla intonační i rytmická přesnost
 postupem času začíná vznikat notová osnova
o notace chorální
 od 12. století měly znaky hranatý tvar → nota quadrata
 touto notací byl zapsán gregoriánský chorál (odtud název chorální)
 intonačně přesná, ale rytmicky ještě neurčitá
 velmi dobře vyhovovala vývojovému stadiu jednohlasého gregoriánského chorálu, ale nepoužitelná pro vícehlas (nemožnost vyjádření kvantitativních vztahů jednotlivých znějících tónů)
 různé typy značek v různých oblastech
o notace menzurální (měřená)
 notační systém v 13. až 16. století
 různým tvarem notových znaků bylo možno dobře rozeznat rytmus
 metrický vztah sousedních not se řídil přesnými pravidly.
 hranatý tvar (čtverec nebo kosočtverec s nožkami a praporky nebo bez nich). Zprvu se zapisovaly plně, černě (černá notace), od poloviny 15. století prázdně, bíle (bílá notace).
 V 16. století nahrazovala písařská praxe postupně hranaté tvary kulatými.

melisma = melodická řada tónů zpívaná na jednu slabiku textu"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51542af29a072.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Duchovni_pisen_stredoveka_notace.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse