Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpovědnost obchodníka za prodej zboží

Odpovědnost obchodníka za prodej zboží


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou odpovědnosti obchodníka za prodej zboží z hlediska trestního a obchodního zákoníku. Popisuje proces prodeje, nalezené závady, i reklamace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uzavírání kupní smlouvy
3.
Závada na zboží
4.
Reklamace
5.
Závěr

Úryvek

"I přes nejpřísnější kontrolu prodávaných věcí nelze vyloučit vadu. Tím pro obchodníka vzniká povinnost nahradit zákazníkovi škodu vzniklou používáním nekvalitních výrobků. Vzhledem k tomu je důležité rozlišení právních vztahů v němž je zboží prodáváno. Každý obchodník by si měl uvědomit právní postavení toho,s kým uzavírá kupní smlouvu tj. komu zboží prodává. Příslušné ustanovení obsahuje § 261 obchodního zákoníku. Podle principu obsaženého v odst.1 platí,že obchodní zákoník se bude vztahovat na ty právní podmínky, v nichž bude obchodník prodávat své zboží jinému podnikateli (s přihlédnutím ke všem podmínkám) za účelem další podnikatelské činnosti tj. velkoobchod. V tomto případě se odpovědnost za vady řídí § 422 ob.zákoníku. Pokud obchodník prodává zboží někomu jinému tj. spotřebiteli pak se tento vztah řídí § 619 občanského zákoníku. Ponecháme - li stranou některá obecná ustanovení lze konstatovat, že obč.zákoník obsahuje ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 612 a násl.). Považujeme za něj takový prodej,kdy fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel tj. nejedná se o prodej mezi občany např. pomocí inzerátu. Prodej v obchodě se uskutečňuje na základě kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Předmětem obchodu je věc spotřebního charakteru. Z povahy prodeje v obchodě vyplývá, že předmětem prodeje budou pouze věci movité.V případě prodeje nemovitostí do rukou fyzických a právnických osob je třeba aplikovat obecná ustanovení o kupní smlouvě ve smyslu § 588 a násl. občanského zákoníku. Prvotní podmínkou obchodníka je plnit smlouvu řádně tj.odevzdat ho v požadované jakosti,množství, hmotnosti a bez vad. Zároveň musí odpovídat platným normám. U potravinářských výrobků občanský zákoník stanoví, že na obalu musí být viditelně a čitelně stanoven datum nejpozdější spotřeby. U zdravotnického materiálu je nutno uvést i maximální dobu použitelnosti. Kromě toho v uvedeném případě platí některá zvláštní ustanovení, která jsou specifikována podle druhu zboží. Připouští - li povaha věci, má kupující právo přímé kontroly včetně předvedení věci v činnosti (viz.§ 616 obch.zákona). Výjimka je stanovena u potravinářského zboží, které musí mít certifikát a ověření o zdravotní nezávadnosti. Občanský zákoník připouští i prodej zboží majících vady (lhostejno zda se jedná o nové avšak vadné výrobky či použité s vadami, kdy vada může být způsobena používáním výrobků). Zde platí podmínka podle které závada nesmí bránit používání výrobku podle určení. Jedná se především tvz. estetické vady. Může se nabízet jen za sníženou cenu a kupec musí být na uvedenou skutečnost předem upozorněn zároveň závada musí být bezpodmínečně charakterizována. Tato povinnost odpadá v případě kdy je z prodeje jasné, že se jedná o prodejny nabízející partiové či použité zboží. Tento postup je důležitý, neboť obchodník neodpovídá za vadu na kterou byla sjednána nižší cena."

Poznámka

Informace v práci obsažené mohou být neaktuální.
Text není členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: law0007.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Odpovednost_obchodnika.rtf (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse