Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpovědnost právnických osob

Odpovědnost právnických osob


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií, Praha 6

Charakteristika: Referát zpracovává jaké jsou odpovědnosti právnických osob, poněvadž od 1.1. 2012 nastalo několik změn

Obsah

1.
Správní odpovědnost
2.
Trestní odpovědnost

Úryvek

"Jakou mají právnické osoby odpovědnost?
a) správní
b) trestní
Správní odpovědnost = ta je za tzv. správní delikty, tedy taková protiprávní jednání, za která je možné uložit sankci (zejména pokutu ve správním řízení). Správní delikty se projednávají ve správním řízení a sankce za ně udělují správní orgány.
Trestní odpovědnost = Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Od tohoto data mohou být trestě stíhány i osoby právnické. Právnická osoba nepáchá čin sama o sobě, ale prostřednictvím osob, které jejím jménem jednají.
Zákon se neomezuje pouze na obchodní společnosti, ale vztahuje se na PO obecně. Což znamená, že se před soudem mohou objevit i např. politické strany, VŠ, církevní instituce atd. Zákon ale počítá i s výjimkami (§ 6, odst. 1) – PO jsou totiž i ČR a uzemní samosprávní celky – kraje a obce. Na ČR se zákon nevztahuje a na územní samosprávné celky se zákon nevztahuje při výkonu veřejné moci.
Některých trestných činů se PO dopustit nemůže, např. vraždy. Proto PO mohou být stíhány jen za ty trestné činy, které jsou uvedeny v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. Zákon vyjmenovává skoro 80 trestných činů, např. obchodování s lidmi, vydírání, kuplířství, pojistný podvod (více § 7).
Tresty se odlišují od trestů fyzických osob. Právnické osobě nelze uložit trest odnětí svobody. Pro PO zákon počítá s těmito tresty: (§ 15, odst. 1, písm. a-h)
- zrušení právnické osoby – tento trest lze uložit jen takové právnické osobě, jejíž aktivita spočívala zcela nebo alespoň v převážné míře v páchání trestné činnosti. Bude se to tedy týkat především společností, které byly založeny především za účelem trestné činnosti nebo proto, aby svou činností trestnou činnost kryly
- propadnutí majetku, – lze uložit jen za zvlášť závažný zločin (tedy za úmyslný trestný čin, za který by fyzické osobě mohl být uložen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let), pokud tímto zločinem právnická osoba získala nebo měla získat majetkový prospěch
- peněžitý trest – lze uložit v rozsahu od 20.000,- Kč do 1.460.000.000,- Kč
- propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – ukládá se za stejných podmínek jako fyzické osobě, tedy v případech, kdy jde o věc, která byla použita k trestné činnosti, byla k trestné činnosti určena nebo byla trestnou činností získána,
- zákaz činnosti – lze uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let
- zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži – pokud trestný čin souvisel se získáváním nebo plněním veřejných zakázek, lze tento trest uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let
- zákaz přijímání dotací a subvencí - pokud trestná činnost souvisela s žádáním o dotace či využíváním dotací, lze tento trest uložit na jeden rok až dvacet let
- uveřejnění rozsudku - tento trest lze uložit, pokud to vyžaduje povaha a závažnost trestného činu nebo zájem na ochraně společnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5350f4c9b1e48.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odpovednost_pravnickych_osob.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse