Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Olga Opekarová: Kapitoly z výchovného poradenství, školní poradenské služby - recenze

Olga Opekarová: Kapitoly z výchovného poradenství, školní poradenské služby - recenze


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce recenzuje publikaci Kapitoly z výchovného poradenství, školní poradenské služby od Olgy Opekarové. Nejprve stručně představuje autorku a následně se zabývá samotnou knihou. Informuje o důvodech jejího vydání, zabývá se jejím členění a také se věnuje popisu jednotlivých kapitol. V závěrečném odstavci autorka práce shrnuje vlastní názory na toto dílo a hodnotí jej jako celek.

Obsah

1.
Představení autorky
2.
Vydání publikace
3.
Definice výchovného poradenství
4.
Členění knihy
5.
Popis kapitol
6.
Celkové zhodnocení

Úryvek

"Publikace byla původně vydána pro studenty Univerzity J.A. Komenského jako povinná či doporučená literatura u předmětů Speciální pedagogika, Psychopedie či Poradenství I. Studenti se zde vysokoškolsky kvalifikují a odborně připravují na své působení v sociální či pedagogické sféře, kde je na ně v dnešní době vyvíjen stále větší tlak zejména v souvislosti s identifikací zdroje problémů žáka při jeho činnostech ve škole, „... s následným školním hodnocením žáka, v doporučování přijetí, přeřazení a integrace žáků do různých forem vzdělávání.“ (str. 5) Následně je pak příručka dostupná u několika dalších vydavatelství a v kamenných či internetových obchodech.


Text je koncipován jako zevšeobecnělý úvod do oblasti výchovného poradenství, které se „... zabývá otázkami souvisejícími s psychologickými, pedagogickými, pedagogickopsychologickými a speciálně pedagogickými aspekty ontogenze dětí a mládeže od předškolního věku až po období dospívání.“ (str. 7) Jak autorka uvádí, výchovné poradenství „... představuje zatím jedinou, státem podporovanou a řízenou odbornou pedagogickopsychologickou poradenskou službu ve školství poskytovanou dětem a mládeži, jejich zákonným zástupcům a učitelům škol, ve kterých se žáci připravují pro své uplatnění ve společnosti.“ (str. 7)


Kromě Úvodu, ve kterém je zmiňována nelehká úloha pedagogů a stále rostoucí nároky na jejich profesi v souvislosti s uskutečňovanou reformou českého školství, obsahuje publikace šest kapitol rozčleněných do různého počtu podkapitol a oddílů. První čtyři kapitoly jsou přibližně stejně dlouhé (v průměru 10 stran), nejdelší je pátá kapitola (24 stran) a obsah publikace uzavírá výčet použité a doporučené literatury. Grafická úprava textu je jednoduchá, avšak přehledná, pouze jednobarevná s jedním druhem stínování, bez obrázků, grafů a s jedinou tabulkou (str. 47).


V kratičké kapitole zařazené za Úvodem se můžeme seznámit s pojmy výchovné poradenství a školní poradenské služby. Tyto oblasti jsou pak podrobněji popsány v následujících dvou kapitolách, kde autorka rozebírá pojmy a úlohy pedagogické, psychologické a pedagogicko-psychologické diagnostiky, pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a jednotlivých pedagogických činovníků ve školách.

Obdobně laděná je i čtvrtá kapitola pojednávající o Podpůrném systému ve školství, kam patří asistent pedagoga a osobní asistent, školní metodik prevence, středisko výchovné péče, Institut pedagogicko-psychologického poradenství a Výzkumný ústav pedagogický."

Poznámka

Obor studia Speciální pedagogika, předmět Poradenství I.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d1b408831b8d.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Opekarova_Kapitoly_vych_porad.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse