Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organické sloučeniny

Organické sloučeniny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace pojedná o organických sloučeninách a jejich rozdělení, každou skupinu stručně charakterizuje.

Obsah

1.
Aromatické sloučeniny
2.
Rozdělení organických sloučenin
3.
Alkany
4.
Alkeny
5.
Alkadieny
6.
Areny
7.
Halogenderiváty
8.
Alkoholy
9.
Fenoly
10.
Karboxylové kyseliny

Úryvek

"AROMATICKÉ SLOUČENINY
Organické sloučeniny, ležící na aromatickém jádře.
Benzen C6h6 – kapalina, hořlavá, zdraví škodlivá - z ropy -slouží jako rozpouštědlo
Rozdělení organických sloušenin
1. uhlovodíky (uhlík+vodík) -podle tvaru řetezce – acyklické a cyklické
2. deriváty uhlovodíků (uhlík+vodík+prvek) -zvláštní případ jsou ty, které obsahují funkční skupinu jako součást cyklu = heterocyklické sloučeniny
ALKANY
Nasycené acyklické uhlovodíky (jen jednoduché vazby)
Koncovka –an
Reakce nasycených uhlovodíků -oxidace = účinkem kyslíku dochází k přeměně uhlovodíků na oxid uhličitý a vodu za uvolnění značného množství tepla i světla (hoření). -sulfochlorace = účinkem směsi oxidu siřičitého a chloru, vznikají alkansulfonylchloridy. -Krakování = chemický děj značného techn. významu, uskutečňovaný v nepřítomnosti kyslíku.
ALKENY
Nenasycené uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou -Markovníkovo pravidlo=nukleofilní část adované molekuly připojuje k uhlovodíkovému atomu násobené vazby, který má méně vodíkových atomů
Koncovka –en
Ethylen (ethen) CH2=CH2 – pevná látka, surovina organické průmyslové chemie
ALKADIENY
Dvě dvojné vazby, koncovka –dien
Acetylen CH (trojná vazba) CH – pevná látka -chemický průmysl, používá se ke sváření
ARENY
Obsahují nejméně jeden aromatický kruh
Toluen – kapalina, z ropy - C6H5CH3 -> trinitrotoluen CH3C6H2(NO2)3 trhavina
Naftalen – C10H8 - pevná látka, snadno sublimuje, při výrobě barviv
Halogen deriváty
Methylchlorid (chlormethan) CH3Cl - pevná látka, náplň do chladících zařízení a methylační činidlo v organické syntéze
Chloroform – dříve se používal u narkoz, kapalina -CHCl3
Vinylchlorid (chlorethan) CH2=CHCl – pevná látka, při výrobě PVC
ALKOHOLY
-OH skupina připojena k uhlíkovému atomu
Primární, sekundární, terciální
Koncovka –ol
Methanol CH3OH – jedovatá kapalina, rozpouštědlo, k výrobě formaldehytu
Ethanol C2H5OH (bežný alkohol) – kapalina s mírně dezinfekčními účinky, výroba lihovin, bezbarvá, příjemná vůně
Glycerol (glycerin) HOCH2CHOHCH2OH – kapalina, trojsytný alkohol, není jedovatý, výbušnina a lék na některé srdeční choroby
FENOLY
C6H5OH = fenol
-bezbarvá látka, leptá kůži, výroba aromatických sloučenin a plastů
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
kyselina mravenčí – HCOOH – kapalina s leptavými účinky -průmysl
Octová CH3COOH – slouží jako rozpouštědlo a acetylační činidlo, 5-8% vodný roztok je ocet
Máselná CH3(CH2)2COOH – zápach, pot, žkluklé máslo
Palmitová CH3(CH2)14COOH a Olejová CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH – kyseliny nejčastěji se vyskytující ve formě esterů s glycerolem v tucích a rostlinných olejích"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5144412bd02ca.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Aromaticke_slouceniny.ppt (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse