Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizace soudů v ČR a systém fungování

Organizace soudů v ČR a systém fungování


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou poznámek je v práci představena soudní moc v ČR a její dělení. Dále jsou charakterizovány pravomoci soudu, průběh soudního řízení a definováno, kdo je soudce a advokát.

Obsah

1.
Soudní moc v ČR
2.
Soud
3.
Pravomoc soudu
4.
Soudní řízení veřejné
5.
Soudce
6.
Advokát

Úryvek

"Soudní moc v ČR vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy ČR tvoří soustavu Nejvyšší soud (v Brně), Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), vrchní soudy( pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), krajské soudy a okresní soudy.
Samostatné postavení má Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavnosti, posuzuje soulad zákonů a všech mocenských rozhodnutí s ústavou.
-v Brně má postavení okr. soudu Městský soud, v Praze Obvodní soudy a postavení krajského soudu v Praze Městský soud
-v Brně, Praze, Ostravě: Krajské obchodní soudy
Soud = nejobecnější nezávislý orgán posuzující realitu ve vztahu k právu
Pravomoc soudu = určení orgánu, oprávněného v dané věci rozhodovat a meze
tohoto rozhodování
 projednávání a rozhodování věcí, které vyplývají ze
soukromoprávních vztahů
 rozhodují o vině obžalovaného a o trestu za spáchaný zločin
Spory o pravomoc mezi soudy rozhodují vrchní soudy.

Soudní řízení veřejné – forma kontroly výkonu soudnictví, veřejnost může být vyloučena jen z důvodů, které stanoví zákon, přesto musí být rozsudek vždy veřejně vyhlášen
Soudce: starší 25 let, s VŠ právo, po složení odborné justiční zkoušky, bezúhonný,
jmenován doživotně prezidentem, skládá slib
odvolání soudce: na vl. žádost, umrtí, spáchá-li trestný čin
soudce Ústavního soudu: starší 40 let, nejméně 10 let činný v právnickém povolání,
funkční období – 10let
advokát – fyzická osoba zapsaná do seznamu advokátů Českou advok. komorou.
podmínky: plná způsobilost, VŠ práva, 3letá praxe koncipienta, složení
advok. zkoušky a složení slibu
- činnost: poskytování právní pomoci klientovi, zastupování ho před soudem
a úřady, ochrana jeho práv (mlčenlivost)
Do justice ještě kromě soudů patřístátní zastupitelství (hájí zájmy státu, je mu podřízeno ministerstvo spravedlnosti), justiční stráž, vězeňská služba, advokacie, notářství(poskytování právních porad, odhadů,…)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0020.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Organizace_soudu_CR.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse