Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační chování - případová studie

Organizační chování - případová studie


Kategorie: Obchodní jednání

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Na počátku práce je uveden příběh pana Nováka, který charakterizuje osobnosti v něm vystupující a nastiňuje problémy, se kterými se pan Novák v práci setkával a jednání, ke kterým tyto problémy vedly. V druhé části je rozebrána osobnost pana Nováka. Ve třetí části pak práce ukazuje na místo kde došlo k chybě a tuto chybu charakterizuje.

Obsah

1.
Úvod - Příběh
2.
Typologie
3.
Konflikt
4.
Závěr

Úryvek

"...Na doporučení jeho nadřízeného byl však na toto místo jmenován mladší muž z jiné organizační složky firmy, který tam vykonával práci podobného charakteru, avšak za menší celek. Pavel Novák byl tímto krokem zklamán, přesto se však s novou situací smířil a byl odhodlán dál plnit své úkoly. Své zklamání nedal najevo a vystupoval nadále velmi sebevědomě a optimisticky a projevoval podporu novému šéfovi. Bylo mu však jasné, že z hlediska dalšího postupu ve firmě se jeho kariéra zkomplikovala. Jeho hodnocení svých schopností bylo i nadále velmi vysoké a on sám o nich neměl pochybnosti.

S příchodem nového šéfa však začaly určité konflikty, které se však jen málo týkaly odborných otázek. Většinou se týkaly systému práce, přístupu k úkolům a vedení lidí. Ukázalo se , že bývalý šéf, který postoupil z pozice hlavního účetního, vykonával řadu rozhodnutí a funkcí i nadále a částečně suploval svého podřízeného. Byla mu vytýkána především malá důslednost při plnění domluvených úkolů. Jeho vztah k podřízeným byl velmi srdečný a ti toho mnohdy zneužívaly. V jednom případě, kdy bylo nutno propustit pracovníka, toto vyžadoval od svého nadřízeného. Dbal o to, aby mezi nejbližšími spolupracovníky měl dobrou pověst a na pracovišti byla dobrá atmosféra. Jeho nadřízený byl člověk spíše výkonově orientovaný a na filosofické diskuse o zcela jednoduchých problémech nereflektoval. Požadoval po Pavlu Novákovi racionální řešení vzniklých problémů, důslednost při jejich řešení, návrhy a iniciativu, ale především řešit konflikty mezi pracovníky, které řídil - cca 50 pracovníků. Mnohdy jejich diskuse znamenaly opakovanou rekapitulaci a kontrolu úkolů, které měl Pavel Novák udělat. Výtky ze strany šéfa přijímal, ale vždy své nedostatky dokázal zdůvodnit nebo vysvětlit zpravidla tím, že jeho spolupracovníci úkol nezvládli nebo špatně pochopili, dával najevo, že si je vědom svých chyb a sliboval nápravu. Víra ve své schopnosti nebyla však otřesena a na svého vedoucího se díval jako na člověka, který má přehnané nároky a požadavky. Asi po dvou letech, kdy se konflikt, který se odehrával uvnitř každého z nich, stupňoval, Pavel Novák odchází z organizace, neboť věří, že své znalosti a dovednosti bude moci uplatnit jinde.


2. Typologie

Každá osobnost představuje jedinečný, ale stabilní soubor charakteristik a chování, kterými se lidé odlišují. Je to dáno geneticky i zkušenostmi. Jednotlivci se od sebe liší a znalost těchto rozdílů a vlastností je důležitá v každodenním životě a vede k produktivitě a kvalitě pracovního života.

Pavel Novák patří spíše do typu osobnosti B. Je to typ člověka zaměřeného více na vztahy s okolím, nepříliš soutěživý, který zvažuje všechny možnosti při řešení problému. Jako osobnost je spíše uzavřený, možná i nedůvěřivý, ale vzhledem k tomu, že se snaží získat co nejvyšší sociální status a má potřebu být svým okolím dobře hodnocen, překonává tyto vlastnosti a většinou se v jednání s lidmi prezentuje jako člověk otevřený, přátelský. Pavel Novák je člověk velice přizpůsobivý, chápavý a tolerantní a má velmi dobrou obecnou rozumovou kapacitu, což mu umožňuje v obecné rovině se zapojit do jakékoli činnosti. Trochu potlačena je schopnost být aktivní. Jeho myšlenkové ladění je spíše filosofické a to způsobuje, že v některých případech je v rozhodování méně praktický, příp. není schopen sám na základě informací, které má nebo získá, rozhodnout. V souvislosti s určitou tendencí k slabší důslednosti může v některých situacích jako řídicí pracovník působit velmi rozporuplně. V běžném kontaktu s lidmi působí jako člověk, který si věří, který je sám s sebou spokojený a určitá vzájemnost s okolím mu dává pocit jistoty. V řízení vystupuje jako přiměřeně sebevědomý, drobným nedostatkem je menší schopnost realizovat nepopulární opatření, celkově nižší ráznost a menší důraz uplatněný vůči druhým lidem. Jeho životním cílem je zřejmě realizace profesionální kariéry."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4535ffac2456e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
pripadova_studie_organizacni_chovani.doc (19 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse