Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Organizování a organizační struktury

Organizování a organizační struktury


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Předmětem této práce je organizování a organizační struktury – jedna z funkcí managementu.
Tato část materiálu je zaměřena na manažerskou činnost organizování. Po jejím prostudování budete umět: pohovořit o samotném pojmu organizování, definovat tzv. rozpětí řízení, vyznat se v tzv. řídicích systémech organizací a znát poznatky týkající se organizačních struktur.

Obsah

1.
Organizování a organizační struktury
1.1.
Rozpětí řízení
1.1.1.
Graicunasova teorie
1.1.2.
Vlivy na rozpětí řízení
1.2.
Stupně řízení
1.3.
Typy organizačních struktur
1.3.1.
Jedno-liniové organizační struktury
1.3.2.
Více-liniové organizační struktury
1.4.
Organizační dokumenty
1.4.1.
Organizační normy statutární
1.4.2.
Organizační normy procesní
1.4.3.
Individuální řídící dokumenty
1.4.4.
Ostatní písemné dokumenty
1.4.5.
Požadavky na organizační dokumenty

Úryvek

"1. Organizování a organizační struktury
Již logika věci a sled jednotlivých činností n{s nutí zařadit tuto činnost hned za
kapitolu pl{nov{ní. Proč tomu tak je? Již v minulé kapitole jsme si stanovili cíle, kam
organizace směřuje. V tuto chvíli jsou již cíle stanoveny a organizace je musí uvést do
činností – procesů, zabezpečených útvarů, tedy org{nů, které chce za těmito cíli
zformovat.
S výše zmíněným a s tématem této kapitoly úzce souvisí tzv. organizační struktura
podniku, je tvořena složkami (útvary) a vazbami (vztahy) mezi nimi. Vztahy mezi
útvary jsou nadřízenost, podřízenost a rovnocennost. Organizační struktura podniku
je systém, který m{ umožnit efektivní činnosti lidí. Zobrazení organizační struktury
se nazývá organizační schéma. Není to však zobrazení dokonalé, neboť:
 vyjadřuje spojnicemi pouze vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
 neobsahuje vazby na stejné úrovni,
 nezahrnuje kolektivní orgány,
 nezobrazuje kolektivní vztahy,
 nezobrazuje informační vztahy a vazby."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56deab053d9bc.zip (1091 kB)
Nezabalený formát:
organizovani_a_organizacni_struktury.pdf (1109 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse