Osobnost managera


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vlastnostmi, rysy a dovednostmi managera, styly vedení, manažerskými rolemi, výkonností a typy chování.

Obsah

1.
Osobnost manažera
2.
Koncepce schopností
3.
Koncepce dovedností
4.
Koncepce úspěchu a neúspěchu
5.
Management
6.
Typy osobností
7.
Manažeři a styly vedení
8.
Vlastnosti ideálního manažera
9.
Předpoklady pro manažerskou práci
10.
Metody řízení
11.
Manažerské funkce
11.1
Sekvenční
11.2
Průběžné
12.
Manažerské role
12.1
Interpersonální
12.2
Informační role
12.3
Rozhodovací
12.4
Podnikatel
12.5
Zachránce
12.6
Alokátor
12.7
Vyjednávač
13.
Kritéria výkonnosti
14.
Procesní kritéria
15.
Standardy
16.
Rysy osobnosti
17.
Schopnosti
18.
Znalosti
19.
Vlastnosti osobnosti
20.
Postoje vyjadřují vztah člověka k jevu, předmětu či jinému člověku
21.
Chování agresivní, asertivní a pasivní

Úryvek

“Manažerské role:
interpersonální – každý manažer na určitém postu má povinnosti typu protokolu. Manažeři odpovídají za práci svých lidí. Zpravidla i za přípravu na práci, musí motivovat a povzbuzovat své zaměstnance a musí umět sladit jejich individuální potřeby se zájmy a cíly firmy
informační role – manažer neustále získává informace, třídí je, část předává podřízeným a informuje nadřízené
rozhodovací – manažer vyhledává nové nápady, dává impulsy k novým podnětům, reaguje na odchylky a poruchy v systému, vydává a schvaluje důležitá rozhodnutí především ve výdajové oblasti a působí také jako vyjednavatel.
podnikatel: iniciování změn podniku, uvádění nových myšlenek v život
zachránce: snaží se dostat vzniklou situaci pod kontrolu (bankrot, živelná pohroma)
alokátor: rozhoduje, jak použít omezené finanční prostředky nebo omezený čas
vyjednávač: vedení X odbory, podnik X státní správa
Kritéria výkonnosti:dají se kvantifikovat, změřit a srovnávat, ukazují stupeň dosahování cílů organizace např. zisk, produktivita, obrat
Procesní kritéria: týkají se jen určité oblasti práce manažera např. organizace práce, řízení času, delegování úkolů, komunikace s pracovníky i zákazníky, kreativita, pracovní nasazení
Standardy – vyjadřují soubor požadavků kladených na pracovníky v různých manažerských funkcích. Lze z nich odvodit, co by měl který manažer zvládat.
Rysy osobnosti
Schopnosti
Schopnost je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Vznikají z vloh, které jsou v organismu zakódovány geneticky.
Schopnosti lze členit na:
rozumové (kognitivní, intelektuální), jsou důležité pro řešení problémů
mechanické (zahrnují porozumění vztahům mezi předměty a manipulaci s jejich částmi)
psychomotorické (zručnost, koordinace očí a rukou, motorické a manipulační schopnosti)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efd10233d78.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Osob_managera.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse