Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální práce v podniku

Personální práce v podniku


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje základní činnosti personálního útvaru. Zabývá se plánováním pracovníků. Uvádí normy spotřeby práce a náklady spojené s pracovníky, především osobní náklady. Na základě uvedeného příkladu vypočítává potřebný počet dělníků, a také produktivitu práce. V závěru seznamuje s odměňováním pracovníků, důraz je kladen na mzdový systém podniku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Plánování pracovníků
2.1.
Potřebný počet dělníků
2.2.
Produktivita práce
3.
Odměňování pracovníků
4.
Závěr

Úryvek

"Z pohledu ekonomiky podnikatelského subjektu se v následující části práce budu zabývat jen některými z vyjmenovaných činností personálního útvaru, a to plánováním a odměňováním pracovníků.


Plánování pracovníků
Na základě rozboru nároků na nezbytné práce pro určité budoucí období je nutné provádět identifikace potřeb pracovníků v podniku. Nároky na tyto pracovní činnosti se specifikují:
• podle profesních specifikací
• podle kvalifikačních nároků ke zvládnutí prací
• podle časových období, kdy bude potřeba pracovníků specifikovaných profesí ve stanové kvalifikační úrovni
• podle organizačně místního hlediska, kde budou příslušní spolupracovníci zapotřebí
Při identifikaci potřeb pracovníků se nejprve uvažuje o tom, zda je možné identifikované práce zajistit vlastními pracovníky, tedy z interních zdrojů, nebo zda tyto práce budou zadány externí firmě, tzv. outsourcing. Outsourcing znamená přesun části činností podniku na externí specializovanou firmu. Používá se u činností, které nejsou pro podnik hlavní, tedy klíčové pro jeho dlouhodobou konkurenceschopnost.

Z hlediska možnosti danou práci organizovat je také nutné vědět, kolik času i pracovníků je zapotřebí pro splnění daného pracovního úkolu. Výsledkem měření práce jsou normy spotřeby práce, které se uplatňují při:
• plánování
• technologicko-organizačním projektování
• operativním řízení práce
• jsou základem pro kalkulace a tvorbu cen
• slouží jako měřítko výkonu pracovníka pro jeho hodnocení a odměňování

Norma spotřeby práce může být vyjádřena různým způsobem. Její základní podobu představuje:
1. norma času, která určuje množství času, potřebné k vykonání pracovního úkolu jednotlivce nebo čety; zpravidla se stanoví na pracovní operaci
2. norma počtu, co je počet pracovníků nezbytný pro zajištění činnosti organizačního útvaru
3. norma obsluhy, což znamená počet strojů a zařízení, příp. jiných obsluhovaných jednotek, přidělených k obsluze pracovníkovi nebo četě určité velikosti
4. norma pracnosti, zde se jedná o spotřebu času na výrobní jednici

Normy počtu, normy obsluhy a normy pracnosti se obvykle stanoví výpočtem z norem času. Norma času zahrnuje:
• čas práce, který označuje všechny druhy spotřeby času, při nichž pracovník vykonává úkony nutné ke splnění pracovních úkolů
• čas obecně nutných přestávek, které jsou podmíněny fyziologickými potřebami pracovníka a zahrnují zákonnou přestávku na jídlo a oddech, přestávku na přirozené potřeby a čas na zvláštní oddech u prací s vyšším stupněm zatížení pracovníka
• čas podmínečně nutných přestávek, jež označují dobu nečinnosti pracovníka způsobené danou úrovní techniky, technologie a organizace práce

Oprávněné nároky na pracovníky v potřebném strukturálním členění se srovnávají s možnostmi jejich zajištění. Výsledkem je pak plán potřeby pracovníků, který se sestavuje obvykle na období 1-2 let. Tento plán se obvykle člení na čtvrtletí a specifikuje kvalifikační a profesní potřeby všech pracovišť v podniku. Po rozborech možného zdrojového krytí a hospodárnosti se plán potřeby pracovníků stává součástí personálního plánu, který může mít různé formy i hloubku zpracování.
Při určování nákladů spojených s pracovníky (osobní náklady) je nutné uvažovat zejména:
• mzdy, a to včetně mzdy za přesčasy, práci ve svátek, v noci, ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí
• odměny za pracovní pohotovost
• prémie
• odměny
• podíly na zisku
• náhradu mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance
• mzdu za dovolenou na zotavenou
• náhradu mzdy za svátky
• vliv zvýšení mzdových tarifů
• rezervu pro individuální zvýšení mzdy a pro nepředvídané okolnosti
• zákonem stanovené sociální pojištění a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnancům při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
• roční zvláštní mzdu
• příplatky na stravu
• náklady spojené s jubilei pracovníků
• ostatní personální náklady
- na nábor a výběr
- na zapracování
- na zvyšování kvalifikace a na rekvalifikaci
- na cestovné zaměstnanců
- na pracovní oděv a ochranné pomůcky při práci
- náklady na provoz sociálních zařízení

Potřebný počet dělníků
Výpočty potřebného počtu dělníků na pracích normovaných výkonovými normami je možné provádět správně jen za nezbytného předpokladu, že má podnikatelský subjekt:
1. pořádek ve výkonových normách
2. zajišťováno soustavné
- snižování normované pracnosti výroby již vyráběných výrobků bez zhoršování parametrů užitnosti těchto výrobků
- snižování normované pracnosti na jednotku užitečnosti u nových výrobků ve srovnání s dosud vyráběnými porovnatelnými výrobky

Průměrný evidenční počet výrobních dělníků určité profese pro určité období se stanoví podle vzorce:..."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje grafiku.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Zaklady-podnikove-ekonomiky-ot-c-4-33511.aspx.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15252
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse