Plánování


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: V této části učebního textu se seznámíte podrobněji s první manažerskou funkcí, a to plánováním a vše co s ním souvisí, jako jsou jsou pojmy: plán, strategie, taktika či cíle.
V rámci studia této práce se také dozvíte podstavu strategického plánování. Je nutné si uvědomit, jak od sebe rozeznat strategii a taktiku. Jistě mi dáte za pravdu, že laická veřejnost tyto dva pojmy často zaměňuje.
Práce s názvem plánování si dává za úkol seznámit čtenáře se základními pojmy týkající se této manažerské činnosti. Po nastudování tohoto tématu, byste měli umět následující:
• definovat podstatu plánování,
• rozdělit plány dle časového hlediska a rozhodovacího procesu,
• pohovořit o základních kategoriích plánování
• a být schopni v základních rysech popsat tzv. strategické plánování.

Obsah

1.
Plánování
1.1.
Podstata plánování
1.2.
Druhy plánů
1.3.
Základní kategorie plánování
1.4.
Strategické plánování

Úryvek

"V současnosti je v odborné literatuře často považován za jednu ze základních kategorií plánování tzv. „Řízení podle cílů – Management by objectives – zkr. MBO“. Tento postup či přístup byl a je využíván úspěšně v mnoha organizacích i přes své některé nedostatky. Základem pro něj byla práce Petra Druckera „The Practice of Management„ 1954, s tím, že tento postup byl neustále zdokonalován. V současné době je princip znám i pod názvy (Management by Results, Performance Management, Goals Management atd.).
Logika tohoto postupu vychází z následujících postupných kroků: na úrovni vrcholového vedení jsou formulovány strategické cíle zaměřené na poslání organizace. Této práce se zúčastní jak vrcholové vedení, tak vedoucí pracovníci nižších úrovní, pracovníci, kteří se zúčastnili tvorby cílů na vrcholové úrovni, zajišťují tvorbu cílů jimi vedených organizačních článků či funkčních oblastí a při tvorbě cílů této úrovně jsou opět přítomni vedoucí pracovníci nižších úrovní.
Tento postup se opakuje až po stanovení celé hierarchické struktury cílů. Součástí je stanovení pravidel pro zpětnovazební informování a kontrolu plnění cílů.
Přednosti MBO jsou: zdokonalování řízení, vyjasnění organizace, podpora osobních závazků, vývoj účinné kontroly.
Zdokonalení řízení. Hlavní přednost MBO lze souhrnně vyjádřit značným zdokonalením řízení. Cíle není možné stanovit bez plánování a jedině plánování orientované na výsledky má smysl. MBO nutí manažery přemýšlet o plánování z hlediska výsledků a ne jen jako o plánování jednotlivých činností či práce. Aby manažeři získali jistotu, že jejich cíle jsou reálné, pak musí přemýšlet o způsobech, jak jich dosáhnout, jakou organizaci a jaké pracovníky budou potřebovat a jakých zdrojů a podpory bude zapotřebí. Neexistuje žádný lepší stimul pro kontrolu a žádný lepší způsob, jak určit kontrolní standardy, než mít k dispozici soubor jasných cílů.
Vyjasnění organizace. Další přínos MBO spočívá v tom, že nutí manažery vyjasnit organizační úlohy a organizační strukturu. V rozumné míře by měly být pozice budovány vzhledem k lidem, kteří budou zajišťovat klíčové výsledky. Společnosti, které účinně realizovaly programy MBO, často objevily nedostatky ve své organizaci. Manažeři často zapomínají na to, že jestliže chtějí dosáhnout výsledků, pak musí z hlediska očekávaných výsledků delegovat pravomoci."

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ea40881df06.zip (417 kB)
Nezabalený formát:
Planovani_24.3..pdf (431 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse