Platón a Aristoteles

Kategorie: Filozofie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Napajedla

Charakteristika: Práce pojednává o Platónovi a jeho žákovi Aristotelovi. Popisuje jejich filozofie i díla.

Obsah

1.
Platón
2.
Aristoteles

Úryvek

"P¤EDCHÒDCI ATOMISMU
EMPEDOKLÉS Z AKRAGANTU (asi 490-435 pfi. n.
l.); kromû filozofie se vûnoval i politice, lékafiství a
vûdû. Jsoucno je skládá z tzv. kofienÛ v‰eho, tûmi
kofieny v‰ech vûcí jsou oheÀ, vzduch, voda a zemû.
Mí‰ením nejmen‰ích ãásteãek ÏivlÛ vznikají
v‰echny vûci. Tyto hmotné ãásteãky poznáváme
smysly a intuicí.
Principem vzniku a zániku, tedy pohybu je láska a
svár - pÛsobí proti sobû (láska staví, svár bofií). Tyto
dvû doplÀující se síly udrÏují rovnováhu ve svûtû.
ANAXAGORÁS (500-428 pfi. n. l.); byl takov˘m spojujícím
ãlánkem mezi filozofick˘mi ‰kolami ¤ecka a
pozdûj‰ími ‰kolami Démokrita, Platóna a Aristotela.
Podobnû jako jeho pfiedchÛdci materialisté byl pfiesvûdãen,
Ïe základem v‰eho je hmotná substance.
Hmotné ãástice, které se spojují a rozpojují, naz˘val
semena vûcí.
Spojujícím principem semen je nús = kosmick˘ duch.
Pfiemûnu v‰ech vûcí vysvûtloval tak, Ïe ve v‰em
jsou semena v‰eho, tj. kaÏdá vûc je dûlitelná do nekoneãna
a kaÏdá ãásteãka se podobá celé vûci.
„V‰e je ve v‰em.“
ANTIâTÍ ATOMISTÉ
DÉMOKRITOS Z ABDÉRY (asi 460-360 pfi. n. l.); pocházel
ze zámoÏné rodiny, hodnû cestoval, zajímal
se o cizí kultury a politická zfiízení rÛzn˘ch zemí. Byl
Ïákem Leukippa a s ním se zab˘val ontologickou otázkou.
1. ONTOLOGIE
Z naivního materialismu pfie‰el Demokritos k mechanickému
materialismu. Nemûnné, vûãné, nedûlitelné
jsou atomy. Atomy jsou základem v‰eho, tvofií
jediné skuteãné jsoucno. (atomos = nedûliteln˘).
Mají háãky, mohou se spojovat a zase rozpojovat
(vznik a zánik), tak tvofiit nበsvût. Li‰í se tvarem,
velikostí a polohou.
Vesmír a svût není nic jiného neÏ stále se mûnící kombinace
atomÛ. Existuje tedy pohyb, ãímÏ vyvrací elejské
uãení o nemoÏnosti pohybu.
Neexistuje náhoda, v‰e se dûje podle fiádu a nutnosti,
pfiedurãenosti - v‰e je determinováno.
2. GNOSEOLOGIE
MÛÏeme poznávat rozumovû i smyslovû. Smysly se
nám pfiedávají ãásteãky hmoty - eidoly, ale nemohou
postihnout podstatu vûci. To mÛÏeme jen rozumem,
rozum provádí korekci smyslového poznání.
Démokritos byl dialektik, uznával v‰eobecnou pfiíãinnost
a nutnost.
3. SPOLEâENSKÉ A ETICKÉ NÁZORY
Byl zastáncem demokracie (vláda lidu). VÛdce by mûl
b˘t vzdûlan˘ a mûl by vládnout dobfie. âlovûk by
mûl jednat na základû vnitfiního pfiesvûdãení.
„Mravn˘m dûlá na‰e jednání jedinû na‰e vûdomí vnitfiní
povinnosti a svobodné rozhodnutí dobfie ãinit.“
„Ani kdyÏ jsi sám, nemluv a nedûlej nic ‰patného a
nauã se stydûti mnohem více pfied sebou neÏ pfied
ostatními.“
âlovûk se nemá znepokojovat mínûním jin˘ch lidí, jinak
sami sebe rozkolísáme, vefiejné mínûní ãlovûka
vÏdy odsoudí.
„Chyby si pamatují lidé více neÏ na dobré chování.“
„U‰lechtilost se zakládá na fiádné povaze, tûlesnou sílu
má i dobytek.“
Za nejvy‰‰í dobro povaÏoval dobrou mysl, která vzniká
ze stfiídmosti a umírnûnosti.
SOFISTÉ
Sofisté (nebyli athénsk˘mi obãany a za své pÛsobení
pobírali plat) spadají do „klasického období“ filozofie,
do doby, kdy se velmi rychle roz‰ifiovaly poznatky
v rÛzn˘ch oblastech Ïivota - kulturní, politické i ryze
praktické. Stoupal zájem o vefiejnou ãinnost (v
souvislosti existence polis) - k úspû‰nému vefiejnému
pÛsobení byla nezbytná v‰eobecná vzdûlanost a
schopnost rétoriky (fieãnictví; rétor - fieãník).
Sofisté - „uãitelé moudrosti“ (odvozeno z fiec. slova
sofia - moudrost) - se snaÏili lidi uãit moudrosti
(moudrost je otevfiená pro v‰echny).
Prostfiedkem k moudrosti je ovládání rétoriky - sofisté
ji v‰ak „zneuÏili“ ve slovní triky a hfiíãky = sofismata
(logické klamy).
„Co jsi neztratil, to má‰. Neztratil jsi rohy, mበrohy.“
Pozitivním dopadem byla snaha pfiekonat sofismata,
coÏ vedlo ke vzniku logiky.
SofistÛm se ãasto vyt˘kalo, Ïe znevaÏují mravy, zákony,
náboÏenství i ãlovûka samotného; sofisté totiÏ
soudili, Ïe pravda, spravedlnost ãi uznávané hodnoty
závisí na pozici ãlovûka a jeho úsudku - do filozofie
vnesli relativismus.
Pozornost filozofie pfienesli na ãlovûka, na postavení
ãlovûka ve svûtû a spoleãnosti, a pfiedmûtem filozofie
poprvé uãinili samo my‰lení, jeho pfiedpoklady a
meze.
Sofisté pfiispûli k rozvoji psychologie, lingvistiky a gramatiky,
fieãnictví a stylistiky.
PRÓTAGORÁS Z ABDÉRY (asi 481-411 pfi. n. l.); stal
se filozofick˘m mluvãím sofistÛ. Právû on vnesl subjektivismus
(relativismus), pfiesunul zájem od materie
k ãlovûku - vûci (svût) bez ãlovûka nemá Ïádnou
stálou hodnostu.
„âlovûk je mûrou v‰ech vûcí, jsoucích Ïe jsou, a nejsoucích
Ïe nejsou.“
Subjektivismus (neexistuje jedna v‰eobecnû platná
pravda, pravda je totiÏ relativní a subjektivní) vná‰í
do filozofie skepsi.
„Na jednu vûc mohou b˘t dva názory, proã by nemûli
mít pravdu oba?“
Otázka je, jestli je jedna absolutní pravda a zda ji mÛÏeme
vÛbec poznat.
GORGIÁS Z LEONT¯N (483-375 pfi. n. l.); pfiezdívalo
se mu „filosofick˘ provokatér“. Do‰el nejdál v pochybách
- vytvofiil mezníky noetické skepse, tj. nedÛvûry
v moÏnost spolehlivû poznávat svût.
„Nic není. Kdyby nûco bylo, nemohli bychom to poznat.
A kdybychom to poznali, nemohli bychom to
vyjádfiit.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29201
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse