Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Počátky dědičných královských Čech

Počátky dědičných královských Čech


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Poznámky zpracovávají období 13. století v Čechách. Sledují zejména politickou situaci u nás od hospodářského rozkvětu na počátku 13. století až po vymření Přemyslovců po meči začátkem 14. století.

Obsah

1.
Hospodářský rozkvět v Čechách
2.
Omezení moci panovníka šlechtou
3.
Přemysl Otakar I.
4.
Přemysl Otakar II.
5.
Ota Braniborský, Petr Žitavský
6.
Václav II.
7.
Václav III.
8.
Prosazování gotického slohu

Úryvek

"Počátky dědičných královských Čech
 dochází také k hospodářskému rozkvětu státu
 růst počtu obyvatel (agrární revoluce – více lidí se uživilo)
 od poč. 13. stol. také dochází k vnější kolonizaci
 osidlování pohraničních výše položených oblastí a to zejména Němci z Říše
 roste velikost plochy obdělávané půdy (více lidí se uživí)
 výrazně roste počet nově založených měst
 města zakládá zejména panovník (královská) a šlechta (poddanská)
 královská města jsou více nezávislá na své vrchnosti (králi)
 různé funkce měst – např.
 nejčastěji obchodně-řemeslná centra (na křižovatkách obchodních měst)
 sídelní (sídlo nějakého feudála – např. biskupa, krále)
 věnná města – města královen - vdov
 horní města – tam, kde se těžily drahé kovy (velký význam ve středověku – drahé kovy byly hlavním bohatstvím státu

 omezení moci panovníka šlechtou
 získala své statky do dědičného držení, a proto se král snaží získat mocenskou oporu ve městech, která zakládá
 nejmocnějším šlechtickým rodem se stávají Vítkovci (zejména Rožmberkové – jedna z větví Vítkovců) – hl. jih Čech
 jejich erbovním znamením je růže (pánové z Růže)


 přímo uprostřed vítkovského panství zakládají čeští králové v 2. pol. 13. stol. České Budějovice nebo např. klášter Zlatá Koruna – střet moci šlechty a krále
 Přemysl Otakar I. zavádí primogenituru –
 nástupnictví nejstaršího syna panovníka (x seniorát)
 výhodnější primogenitura
 silnější pouto rodinné než rodové
 nástupce byl ve chvíli smrti otce nablízku – nemusel dobývat Pražský hrad"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e6a5ae5c848.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pocatky_dedicnych_kralovskych_Cech.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse