Počátky filozofie

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává téma počátky filozofie. Popisuje co to je filozofie, dělení filozofie a nakonec vymezuje hlavní filozofické disciplíny.

Obsah

1.
Co je to filozofie
2.
Dělení filozofie
3.
Hlavní filozofické disciplíny

Úryvek

"CO JE TO FILOZOFIE
Pojem filozofie se skládá ze dvou fieck˘ch slov
filein = milovat a sofie = moudrost.
Vznikla v ¤ecku v 6. stol. pfi. n. l. Ale jiÏ mnohem dfiíve
se lidé v Mezopotámii, Indii, âínû a Egyptû snaÏili
vysvûtlit a pochopit svût, v nûmÏ Ïijeme.
Rozli‰ujeme dva základní zpÛsoby orientace ve
svûtû:
• m˘tus - staví se na základû pfiíkazÛ a zákazÛ, vychází
z kaÏdodenní skuteãnosti, pfiedkládá ãlovûku
„hotovou“ moudrost, znalost vztahující se k Ïivotu;
je více protkán emocemi; nevytváfií reflexi ãinÛ;
typick˘ pro Indii, Egypt, âínu
• filozofie - pfiekonává kaÏdodennost; pátrá po základech,
dÛvodech; pfiedpokládá údiv, pochybování
a nejistotu
Zaãínáme se ptát: Jak˘ to má v‰echno smysl? Co to
a to znamená? Proã vÛbec nûco je? Jak˘ je svût
ve skuteãnosti?
Filozofie je pfiedev‰ím pfiem˘‰lením, které zahrnuje
kladení otázek a hledání odpovûdí na nû. Je spjata
se zpochybÀováním a provûfiováním, ve snaze
vidût vûci jak jednotlivû, tak v celku. Filozofie se
zab˘vá jak samotn˘m ãlovûkem, tak jeho pÛsobením
ve svûtû, jehoÏ jsme souãástí. Filozofie zkoumá
pravdu.
DùLENÍ FILOZOFIE
ZÁKLADNÍ T¤ÍDùNÍ DISCIPLÍN
Nejprve v‰echny poznatky ohlednû svûta a Ïivota v
nûm byly fiazeny obecnû do filozofie. Pozdûji se
zaãala zvy‰ovat nutnost zaãít je tfiídit a rozdûlovat.
• obecné rozdûlení - fyzika („physis“ = pfiírodní), etika,
logika
• podle Aristotela - první filozofie, t˘kající se nejzákladnûj‰
ích problémÛ a pfiíãin jsoucen a druhá filozofie,
zahrnující pfiírodní vûdy
• podle spisÛ - fyzika a metafyzika (viz ãást ontologie)
FILOZOFICKÉ NAUKY
Vycházejí ze tfií základních otázek, které si filozofie
klade.
• teoretická filozofie - zab˘vá se nejobecnûj‰ími filozofick
˘mi otázkami svûta a ãlovûka, zahrnuje tyto
filozofické disciplíny:
- ontologie - obecnû nauka o bytí - Co to znamená
„b˘t“? Jaká je povaha svûta, vûci, ãlovûka?
- gnoseologie - teorie poznání - Jak poznáváme?
Co je poznání? Jak je moÏné nûco poznat?
- filozofická antropologie - obecnû nauka o ãlovûku
- Kdo je to ãlovûk? Jaké je jeho postavení
ve svûtû? Jaké jsou jeho cíle?
• praktická filozofie - otázky t˘kající se „umûní Ïít“;
patfií sem:
- etika - teorie lidské mravnosti, nauka o lidském
chování z hlediska dobra a zla
- poietika - nauka o lidské tvofiivosti; zahrnuje napfi.
estetiku a filozofii techniky
• mezní filozofické disciplíny - vznikly vÏdy, kdyÏ
do‰lo k oddûlení nové vûdy od filozofie (napfi. pfii
oddûlení etiky vznikla morální filozofie zab˘vající
se otázkou „Co je dobro?“)
• dûjiny filozofie - obsahují v‰echny oblasti teoretické
filozofie - ontologii, gnoseologii a filozofickou
antropologii v pohledu v˘znamn˘ch filozofÛ a filozofick
˘ch smûrÛ"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29199
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse