Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Počátky písemnictví na našem území

Počátky písemnictví na našem území


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin literatury na téma počátky písemnictví na našem území v úvodu charakterizují a nastiňují společensko-historický základ 9. - 13. století na našem území. Dále obsahuje základní fakta o architektuře, malířství a hudbě tohoto období. Jádrem práce je pak přehled stěžejních autorů se základními životopisnými údaji a bližším rozborem jejich děl.

Obsah

1.
Společensko-historický základ období
2.
Shrnutí a přiblížení vývoje literatury na našem území
3.
Přehled autorů a rozbory jejich stěžejních děl

Úryvek

"Prvním známým západoslovanským státem byla Velkomoravská říše 833-906. Říše byla neustále ohrožována politickými tlaky sousední Východofrancké říše, proto se kníže Rastislav rozhodl navázat kulturní kontakty s Byzancí. Požádal císaře Michaela III. o vyslání misionářů znalých slovanského jazyka. Roku 863 vyslal na VM misionáře Konstantina a Metoděje, kteří pocházeli ze Soluně a kromě řečtiny ovládali také jihoslovanský dialekt. Cyril a Metoděj si ještě před odchodem zvolili jazyk – staroslověnštinu (základem starobulharské makedonské nářečí) a sestavili písmo – hlaholici, jejímž základem byla řecká abeceda, později vzniklo zjednodušené písmo – Cyrilice, která se poté stala základem pro ruskou azbuku. S působením C. a M. na VM u nás vzniká staroslověnské písemnictví. Po rozpadu VM (906) se přesunulo těžiště kulturního života do českého přemyslovského státu. V průběhu 10. a 11. století existovala vedle sebe literatura staroslověnská a latinská. Vliv latiny byl posílen založením pražského biskupství (973) Slovanská liturgie byla potlačována a roku 1080 jí papež zakázal. 12. a 13. století byly dobou převratných změn v celé Evropě. Český stát se rozvíjel za stálého vyrovnávání se s německou říší. Velký rozmach nastal za vlády Přemysla Otakara II., mocenská expanze Přemyslovců pokračovala i za vlády Václava II., který získal polskou korunu a pro svého syna Václava III. i korunu uherskou. Vraždou Václava II. (1306) historie přemyslovské dynastie končí. V českém státě se rozvíjela románská kultura a latinsky psaná literatura. Českou korunu získali Lucemburkové (1310), kteří pokračovali v expanzivní zahraniční politice. Po Janu Lucemburském se ujal vlády Karel IV., který je považován za nejvýznamnějšího českého panovníka a je nazýván Otcem vlasti.
ARCHITEKTURA
Hradiště – velká sídelní centra
V 11. a 12. století se u nás ujal románský sloh se svými
typickými rotundami (malý kruhový kostelík).
Kromě rotund byly stavěny také baziliky.
K vrcholům románského slohu u nás patří
bazilika sv. Jiří na Pražském hradě.
Vznikaly také kamenné hrady (např. Křivoklát, Landštejn).
Roku 1172 byl v Praze postaven Juditin most.HUDBA


LITERATURA
Veškeré texty vzniklé v této době jsou náboženského charakteru a stávají se svědectvím pronikání křesťanství na našem území."

Poznámka

GOA, Orlová - Lutyně. Text je rozdělen do tabulek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x531b3436c0e69.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Pocatky_pismnosti_na_nasem_uzemi.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse