Podnikání


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku Podnikání. Práce obsahuje například podstatu podnikání, trh a jeho zákony, charakteristiku nabídky a poptávky, ziskový a neziskový sektror, konkurence, selhání trhu, aj.

Obsah

1.
Podstata podnikání
2.
Trh a jeho zákony
3.
Charakteristika nabídky a poptávky
4.
Subjekty národního hospodářství
5.
Ziskový a neziskový sektor
5.
Konkurence
6.
Hospodářská soutěž
7.
Selhání trhu
8.
Charakteristika podnikatele
9.
Cíle podnikání
10.
Vznik a zánik závodu (podniku)

Úryvek

"Podnikání
Ž Je soustavná, opakovaná činnost, provozovaná na vlastní jméno, vlastní účet, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku
Ž Je vymezeno a upravováno právními normami
Ž Podnikání vymezují 2 zákony:
a) živnostenský zákon
b) nový občanský zákoník (Zákon o obchodních korporacích)

Právní norma → všeobecné pravidlo chování, vydané státem v předepsané formě a vynutitelné státní mocí (např. ústavní zákon – ústava)

Podnik
Ž Soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
» Hmotné složky- budovy, stroje, výrobní zařízení
» Nehmotné složky- značka firmy, licence, software, know-how= nehmotné složky podnikání)
» Osobní složky- schopnost pracovní síly – tzn. pracovní síla = zaměstnanec

Podnikatel → je právně samostatný subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku

Podnikavost → umění přijít s něčím novým

Charakteristika trhu
Ž Je to oblast ekonomiky, kde dochází ke směně zboží a služeb mezi ekonomickými subjekty (domácnosti, podniky, stát)
Ž Je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka, na základě nabídky a poptávky se utváří cena
Ž Objektem směny je zboží nebo služba, cena se utváří na základě nabídky a poptávky.
Ž Trh může být chápán:
» prostorově – místo, kde se setkává kupující a prodávající
» funkční – trh zboží, práce, peněz,…

Dělení trhu:

1. Z hlediska územního
A. místní trh – zboží typické pro danou oblast (například: Pardubice – perník, Plzeň- pivo, Karlovy Vary – porcelán)
B. národní trh – výrobky typické pro stát – strojírenský průmysl
C. světový trh – výrobce má světový význam (ČR-sportovci – Jágr, Neumannová, Sáblíková, ČR – automobily značky Škoda)

2. Z hlediska množství výrobků na trhu
A. trh dílčí – jednoho výrobku
B. trh agregátní (celkový) – trh všech výrobků

3. Podle předmětu
A. trh zboží a služeb – tržní ceny se řídí dle vztahů nabídky a poptávky. Dělí se na:
• trh spotřebních statků (potraviny, oděvy, obuv)…spotřebovávají se
• trh kapitálových statků (stroje, materiál, budovy)…slouží k další výrobě, zůstávají v podniku
B. trh práce – souhrn nabídky (zaměstnanci) a poptávky po práci (firmy). Cena za práci mzda."

Poznámka

Práce obsahuje grafy o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55ec3f7dc95de.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse