Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský plán: sociální firma Kominol, s. r. o.

Podnikatelský plán: sociální firma Kominol, s. r. o.


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce seznamuje se sociální firmou Kominol, s. r. o., a předkládá podnikatelský záměr jejího dalšího rozvoje. Po základních informacích o společnosti a jejích strategických cílech jsou popsány plánované aktivity. Další text se pak zabývá zajištěním a provozováním těchto nových činností od analýzy trhu a navržení marketingových strategií, přes plán činností po SWOT analýzu i analýzu rizik podniku.

Obsah

1.
Informace o sociálním podniku a jeho strategiích
1.1.
Představení podniku
1.2.
Strategické cíle podniku v horizontu tří let
1.2.1.
Vytvoření konsolidované a konkurenceschopné sociální firmy
1.2.2.
Získání pevného postavení na trhu na místní úrovni
1.2.3.
Kontinuální aktualizace a implementace principů sociálního podnikání
1.3.
Obecně prospěšný cíl
2.
Popis nové podnikatelské aktivity a možnosti jejího vývoje
3.
Vymezení trhu a analýza trhu
4.
Marketingové strategie
4.1.
Produkt
4.2.
Cena
4.3.
Místo
4.4.
Propagace
4.5.
Komunikace podniku navenek
4.6.
Pojem sociální podnik
5.
Harmonogram – plán činnosti
5.1.
Přípravná fáze
5.2.
Investiční fáze
5.3.
Provozní fáze
6.
Management a lidské zdroje
7.
SWOT analýza podnikatelské aktivity
8.
Analýza rizik podniku
9.
Sociální aspekty podnikání
9.1.
Cílová skupina s způsob jejího zapojení

Úryvek

"I. Informace o sociálním podniku a jeho strategiích
Sociální firma Kominol s.r.o. vznikla jako samostatný podnikatelský subjekt zápisem do obchodního rejstříku ze dne 10.9.2012. V současné chvíli se tedy firma nachází v samotném počátku podnikatelských aktivit. Společnost založil (Ing. Jakub Šťastný) se obchodním podílem ve výši 100%. Smyslem a posláním společnosti je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Tomuto poslání jsou přizpůsobeny vnitřní postupy i způsob řízení firmy. Vzhledem k potřebě řešit problém obtížně zaměstnatelných osob ve svém nejbližším okolí, se firma rozhodla zaměřit své podnikatelské aktivity směrem k sociálnímu začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na ÚP v evidenci delší než 1 roka jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a odstraňováním barier v jejich přístupu k zaměstnání. Zároveň se firma aktivně přihlásila k principům sociálního podnikání, které také vtělila do své společenské smlouvy. Smyslem tohoto kroku je přispět k vytváření nových možností pracovního uplatnění pro osoby znevýhodněné na trhu práce a zvýšit tím kvalitu jejich života a zapojení do běžné společnosti v pracovní i jiné oblasti. Jako startovací projekt, který by měl firmě umožnit se v této oblasti úspěšně realizovat, byla zvolena podnikatelská aktivita v oblasti kominických služeb (jedná se především o čištění spalinové cesty:, výběr a odnos sazí (kondenzátu):, kontrola spalinové cesty: (dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.), měření komínového tahu, měření vlhkosti palivového dříví:). Tento podnikatelský plán v sobě také zahrnuje oblast vzdělávání zejména s důrazem na osvojení pracovních návyků, postupů, komunikačních dovedností, orientace na trhu práce apod.

Strategické cíle podniku v horizontu tří let
1) Vytvoření konsolidované a konkurenceschopné sociální firmy
Nejdůležitějším strategickým cílem pro první tři roky existence sociální firmy je její vnitřní stabilizace a konsolidace. Vnitřní stabilita je prvním předpokladem schopnosti obstát na trhu a vytvořit si na něm pevné místo. Mezi dílčí cíle, skrze které lze výše uvedeného dosáhnout, řadíme zejména:
- Vytvoření kvalitního pracovního týmu, který bude složen ze zkušených odborníků a pracovníků z řad cílových skupin. Pro zaměstnance budou za asistence školitele pořádány individuální konzultace a skupinové programy za účelem neustálého rozvíjení a zvyšování úrovně vzdělávání svých zaměstnanců a tím zvyšování jejich osobních a pracovních kompetencí a dovedností. Důraz bude také kladen na zapojení zaměstnanců do procesů rozhodování a plánování rozvoje firmy. Jedním z nástrojů zapojení bude účast na valné hromadě a možnost připomínkovat a předkládat své návrhy jednateli a valné hromadě.
- Technické vybavení firmy: inspekční kamera, analyzátor spalin, kominické kartáče, kominické zrcátka, kominická šorna, kominická sluníčka dle průměru, ruční naviják, pumpa na určení sazového čísla, protiprachová ochranná deska, pádové závaží, konopné lano, kominická koule."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a graf o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e322bc05a3d.zip (275 kB)
Nezabalený formát:
Podnik_plan_socialni_firma_Kominol.pdf (291 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse