Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský záměr - SUBSTAV a.s.

Podnikatelský záměr - SUBSTAV a.s.

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se zevrubně věnuje podmínkám trhu, které jsou důležité z pohledu firmy SUBSTAV a.s. Ve své úvodní části se práce věnuje teoretickému základu, druhá část práce se zabývá přímo posouzením situace ve výše uvedeném podniku.

Obsah

Úvod 1
1.
Teoretická část práce
Úvod 2
1.
Podmínky trhu
1.1.
Rozhodující velké zakázky
1.1.1.
V oblasti podzemních inženýrských staveb
1.1.2.
V oblasti dopravních staveb
1.1.3.
V oblasti pozemních staveb
1.2.
Stavby, u kterých je předpoklad nespecifikovaných výkonů v plánu
1.3.
Zahraniční činnost
2.
Sponzorské aktivity
3.
Personální a sociální politika
3.1.
Vzdělávání navazující na proces výroby podle aktuálních požadavků
3.2.
Sociální program a zdravotní program společnosti, plnění kolektivní smlouvy
3.3.
Ostatní náklady ze zákona č. 119/92 Sb. a souvisejících předpisů
3.4.
Nové prvky organizace a řízení
4.
Rozvoj a strategie IS/IT
5.
Finanční plán
5.1
Plánované ukazatele pro rok 2005
5.2
Plán práce a mzdy
6.
Reprodukce investičního majetku
6.1
Stav investičního majetku k 1.1. 2001
6.2
Rozhodné prodeje
6.3
Úloha leasingu a operativních nájmů
6.4
Poskytované pronájmy
6.5
Investice
Závěr

Úryvek

" Dalším typem analýzy výrobního programu jsou analýzy životního cyklu jednotlivých výrobků, jejichž cílem je identifikace fáze životního cyklu, ve které se jednotlivé výrobky nacházejí. Obvykle se rozlišuje pět fází tohoto cyklu, a to:

 zavádění, kdy je výrobek uváděn na trh,
 růstu, charakterizovanou značným růstem prodejů,
 zralosti s postupným snižováním tempa růstu prodejů,
 poklesu, kdy dochází k výraznému poklesu prodejů až k náhradě výrobku jinými produkty.

Analýzy životního cyklu výrobků ve spojení s výsledky analýzy portfolia přinášejí cenné informace pro koncipování podnikatelské strategie v oblasti výrobního programu.
Určitým doplňkem analýz portfolia a analýz životního cyklu výrobků mohou být tzv. analýzy ABC, jejichž cílem je uspořádání výrobků tvořících výrobní program podniku podle určitých, pro vedení podniku významných charakteristik, jako je např. výše zisku, velikost tržeb aj. [4]

Analýza a hodnocení ekonomické a finanční situace podniku

Analýzy tohoto druhu jsou velmi rozšířené a opírají se zpravidla o soustavy podílových ukazatelů vycházejících z podnikové rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Můžeme je rozčlenit do několika základních skupin, např. na:
 ukazatele likvidity,
 ukazatele zadluženosti
 ukazatele řízení aktiv, též ukazatelé aktivity
 ukazatele výnosnosti
 ukazatele tržní hodnoty.

Ukazatelé likvidity – měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Mají odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich splatnosti.

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky
Okamžitá likvidita = peněžní prostředky/okamžitě splatné závazky

Ukazatelé zadluženosti – měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluh.
Zadluženost = celkové dluhy/celková aktiva

Ukazatelé aktivity – měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy: má-li jich více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, přichází o tržby, které by mohl získat.

Obrat zásob = tržby/průměrná zásoba

Ukazatelé výnosnosti – měří čistý výsledek podnikového snažení; ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na zisk podniku.
Rentabilita tržeb = čistý zisk pro společné akcionáře/tržby
Rentabilita celkových aktiv = čistý zisk pro společné akcionáře/aktiva
Rentabilita vlastního kapitálu = čistý zisk pro společné akcionáře/vlastní kapitál

Ukazatelé tržní hodnoty – vyjadřují, jak je trhem hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí výhled.
Poměr ceny akcie k zisku na akcii = cena akcie/čistý zisk na 1 akcii. [5]

Analýza a hodnocení silných a slabých stránek podniku

Pro analýzu vlivu vnějšího prostředí na podnik i pro analýzu vnitřních slabých a silných stránek podniku je možno využít rozšířenou a hojně používanou metodu známou jako metoda SWOT analýzy.
Cílem SWOT analýzy není zpracování možných silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, ale především idea hluboce strukturované analýzy, která nám poskytuje užitečné poznatky.
SWOT je zkratka pro vnitřní silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky podniku a příležitosti (opportunities) a ohrožení (threaths) identifikované ve vnějším prostředí podniku. SWOT analýza je otevřeným ohodnocením podniku a je velmi užitečným, pohotovým a snadno použitelným nástrojem k deskripci celkové situace podniku. Účelem této diagnózy není určit jakýkoliv druh silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení, ale zaměřit se na vyzdvižení těch, které mají strategický význam. SWOT analýza je však více než pouhé cvičení v sestavení jakýchsi čtyř seznamů. Některé silné stránky týkající se strategie jsou důležitější než ostatní, protože jejich vliv na trh je silnější a při realizaci efektivní strategie hrají rozhodující roli. Podobně, některé slabé stránky podniku mohou být osudové, zatímco jiné nejsou tak důležité, anebo jsou snadno odstranitelné. Některé příležitosti jsou přitažlivější než jiné. A stejně tak může být podnik zranitelný pouze ve vztahu k některým ohrožením. Proto je velmi důležité udělat ze SWOT analýzy závěry vztažené ke konkrétní situaci podniku a ohodnotit jejich dopad na výběr strategie. [3]
Je třeba říci, že využíváme závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních podmínek podniku k tomu, abychom mohli určit silné a slabé stránky podniku a jeho specifické přednosti. Dále můžeme posuzovat vzájemné vztahy jednotlivých silných a slabých stránek na jedné straně a hlavních změn v okolí firmy na straně druhé.
Každý podnik se snaží usilovat o maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohrožení. V této situaci je nezbytné včas identifikovat hrozby a přeměnit je využitím silných stránek v příležitosti. Dále je důležité eliminovat slabé stránky a více využívat tržních příležitostí."

Poznámka

Práce je velmi obsáhlá se všemi formálními náležitostmi. Je také doplněna o tabulky s přehledy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6706
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse