Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podniková ekonomika - podnik

Podniková ekonomika - podnik


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pojem podnik a podnikání podle zákona a věnuje se vymezení prostředí okolí podniku. Poté popisuje základní cíle podnikání, toky výrobků a podpůrné činnosti podniku. V závěru stručně zmiňuje plánování podniku, jeho východiska a strategii plánování.

Obsah

1.
Podnik a jeho okolí
1.1.
Pojem podniku
1.2.
Cíle podniku
1.2.1
Tok výrobků
1.2.2
Podpůrné činnosti
1.3.
Plánování

Úryvek

"1. Podnik a jeho okolí
1.1. Pojem podniku
Podle obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Podnik je tedy ekonomicko-právní subjekt, který představuje základní jednotku ekonomiky. Na činnosti podniku jsou též zainteresováni vlastníci. Výsledky činnosti podniku jsou výrobky či služby, poskytované subjektům v okolí podniku.
Podnikání je činnost, jejímž motivem je dosažení zisku (rozdíl mezi výnosy a náklady). Zisk je dosahován produkcí statků (výrobky, služby), pomocí nichž jsou uspokojování potřeby odběratelů. Na počátku podnikání je třeba vložit kapitál. Snaha podniku tedy zhodnocení vloženého kapitálu. Při podnikání musí podnik čelit riziku.
Činnost podniku je ovlivňována okolím podniku. Podnik může též působit na okolí podniku. Jednotlivé prvky okolí a vazby mezi nimi je nezbytné neustále analyzovat a výsledky analýz promítat především do strategických rozhodnutí, resp. využívat je v procesu tvorby strategie podniku.
Za důležité prvky okolí jsou považovány: politické okolí, ekonomické okolí, legislativní okolí, sociální okolí, demografické okolí, technologické okolí. Tyto prvky tvoří tzv. makro okolí. Analýza makro okolí se označuje jako analýza PEST (politické, ekonomické, sociální a technologické faktory), tvoří součást strategické analýzy, vytvářející východiska pro volbu strategie podniku.
Konkurenční okolí (mikro okolí) je obvykle vymezeno odvětvím, ve kterém podnik operuje. Jednotlivými prvky tohoto okolí pak jsou stávající konkurenti, dodavatelé vstupů, trh, potenciální nově příchozí konkurenti do odvětví a substituty. Vliv tohoto okolí je velmi významný pro podnik, současně je však v možnostech podniku ovlivňovat jeho vývoj. Jakýkoliv významný krok konkurenta se odrazí ve stavu konkurenčního okolí atp."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x465459755db78.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Podnikova_ekonomika.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse