Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Podnikové řízení - otázky ke SZZk 1/2

Podnikové řízení - otázky ke SZZk 1/2

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor devíti otázek se zaměřuje na problematiku podnikového řízení. Vymezuje základní pojmy, specifikuje manažerské přístupy k podnikatelské činnosti, podnikové cíle a také podnikovou kulturu. Rozebírá proces plánování a organizování, charakterizuje základní řídící vazby v podnikatelských subjektech, či organizační strukturu podniku. Rovněž se věnuje oblasti řízení lidských zdrojů a vedení, včetně představení zásad hodnocení pracovníků. Soubor dalších otázek naleznete zde Podnikové řízení - otázky ke SZZk 2/2.

Obsah

1.
Význam a základní pojmy managementu v podnikání
1.1.
Vymezení základních pojmů
1.2.
Řízení a vedení
1.3.
Vnitřní a vnější podnikavost
1.4.
Pojetí soudobého podnikání – analýza 4E
1.5.
Mintzberg – manažerské role
1.6.
Řídící struktury
1.7.
Podnikové cíle – základní členění
2.
Komponenty managementu, jejich vztahy, podnikatelské prostředí
2.1.
Podnikatelské prostředí
2.2.
Manažerské procesy a vznik profese manažera
2.3.
Podniková kultura
2.4.
Podnikatelské prostředí
2.5.
Tvorba pracovních týmů
2.6.
Likertovy systémy managementu
2.7.
Matice rozhodování – princip, nákres
2.8.
Týmová vazba
3.
Plánování jako manažerská podniková funkce
3.1.
Plánovací proces, princip
3.2.
Plánovací horizont – druhy plánů
3.3.
Základní plánovací kategorie – typy plánů
3.4.
Postup tvorby komplexních strategických plánů
3.5.
Možnosti získávání pracovníků v podnikové praxi
3.6.
Základní úrovně řízení v podniku
4.
Organizování podnikových procesů
4.1.
Princip organizování jako manažerská funkce
4.2.
Faktory ovlivňující projekci organizačních a řídících struktur
4.3.
Přímé a skupinové vztahy, vztahy s nepřímou účastí vedoucího
4.4.
Marketingový výzkum a jeho aplikace
4.5.
Podniková kultura a etické kodexy
4.6.
Podnik jako systém, prvky, vztahy a vazby
4.7.
Podstata podnikového managementu
4.8.
Hodnocení spolupracovníků a jejich výkonů
5.
Základní řídící vazby v podnikatelských subjektech
5.1.
Základní řídící vazby v podniku
5.2.
Plochá a strmá struktura
5.3.
Sociální, pracovní skupiny, skupinové normy podle Homanse
5.4.
Výpočet a charakteristika řídících vztahů
5.5.
Manažerská mřížka – princip a využití
5.6.
Vývojové etapy managementu
6.
Organizační struktury v podnikatelských subjektech
6.1.
Plochá struktura
6.2.
Strmá struktura
6.3.
Základní druhy podnikových organizačních struktur
6.4.
Org. Struktury vycházející z dělby pravomocí
6.5.
Moderní trendy v organizačních strukturách
6.6.
Kolektivní vyjednávání, principy a postup
6.7.
Teorie motivace – Maslow, hierarchie potřeb
6.8.
Základní manažerské funkce
7.
Organizační struktury vycházející z činností nebo z jejich výsledků
7.1.
Štábní systém
7.2.
Maticové struktury
7.3.
Samostatné podnikatelské jednotky
7.4.
Rozsah a stupně řízení – princip a význam
7.5.
Rozsah a stupně řízení – princip a význam
7.6.
Marketingový mix
7.7.
Vedení lidí a styly vedení
7.8.
Základní styly řízení
7.9.
Týmová vazba
7.10.
Řízení lidských zdrojů – stanovení potřeb pracovníků
8.
Řízení lidských zdrojů v podnikatelských subjektech
8.1.
Plánování, zajištění, výběr, stabilizace a adaptace pracovníků
8.2.
Hodnocení spolupracovníků a jejich výkony
8.3.
Řízení konfliktů
8.4.
Cena – její tvorba, pojetí a význam
8.5.
Tvorba ceny
8.6.
Komunikace v podniku
8.6.1.
Druhy, kanály
8.7.
Rozhodování za rizika a nejistoty
9.
Vedení jako manažerská funkce v podnikové praxi
9.1.
Motivace
9.2.
Maslowova pyramida (potřeb)
9.3.
McGregor - teorie X a Y
9.4.
Týmová vazba
9.5.
Maticová struktura
9.6.
Zásady hodnocení pracovníka
9.7.
Obecná charakteristika pracovní skupiny

Úryvek

"Podnikové cíle – základní členění
- charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout a vždy se odvíjejí od cíle primárního – maximalizace zisku
- při podnikovém plánování se management zaměřuje mimo obecných cílů jako je např. směr expanze, zlepšení PR či inovace technologií i na cíle konkrétní
- jak by měly být cíle vymezeny, doporučuje anglická zkratka SMART
S - stimulating - cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků
M - measurable - dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné
A - acceptable - cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo jej budou plnit
R - realistic - reálné, dosažitelné
T - timed - určené v čase
- zkratka ovšem nepostihuje ještě jeden základní atribut, kterým je dynamičnost prostředí, která implikuje flexibilitu cílů vzhledem ke změnám v okolí podniku
- druhy cílů – podle významu (vrcholové – podřadné – mezicíle)
– podle velikosti (cíle neomezené – omezené, max – min)
– podle časového hlediska (dlouhodobé – střednědobé – krátkodobé, statické – dynamické, trvalé – přechodné
– podle vztahu mezi cíli (komplementární – konkurenční – protikladné – indiferentní)
– podle obsahu (ekonomické: výkonové – finanční – výsledkové, technické, sociální)

2. Komponenty managementu podniku a jejich vzájemné vztahy, podnikatelské prostředí
Podnikatelské prostředí
- vnitřní – tvrdé prvky mají konkrétní, stanovenou, často měřitelnou podobu, jako jsou příkazy, pokyny, určení nadřízenosti a podřízenosti, stanovení pravomocí a odpovědnosti…
– měkké prvky jsou představovány nehmotnými, neviditelnými akty, k nimž dochází při jednání, chování, vystupování lidí uvnitř organizace i vně (jednání s obchodními partnery, úřady)
- vnější – mikrookolí – zákazníci, dodavatelé, konkurence, substituty
– makrookolí – geografické, sociální, politické a právní, ekonomické, ekologické, technologické, etické, kulturně historické

Manažerské procesy a vznik profese manažera
- manažerské procesy – operační management je zaměřen na plnění dílčích, konkrétních úkolů, jde o optimální využití zdrojů, které byly vytvořeny či které se předpokládají jako dostupné, přizpůsobuje jednotlivým faktorům a potřebám fyzického výrobního toku (velikosti výrobních dávek, průběžné doby, prostoje, změny v zásobování, potřeba tvorby zásob)
– procesní management je založen na identifikaci a řízení všech činností, základem je proces, což je skupina logicky uspořádaných aktivit s jasně určeným vstupem a výstupem., přičemž vstupy se během procesu přetvářejí na výstupy, výstup z jednoho procesu bývá často přímým vstupem do procesu dalšího
- procesní management představuje systémy, postupy a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které jsou dané z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je splnit stanovené strategické cíle
- vznik profese manažera"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 25 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 2,5 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21809
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse