Pojem terorismus


Kategorie: Politologie, Globalizace

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) vvv, Praha 5

Charakteristika: Jedná se o podrobné vysvětlení a několik definic pojmu terorismus. Hodí se pro informaci k přípravě na zkoušky či pro inspiraci.

Obsah

1.
Pojem terorismus (několik definicí), sznam použitých zdrojů.

Úryvek

"Terorismus bývá v odborné literatuře i v řadě dokumentů na mezinárodní úrovni definován velmi odlišně. Existuje tak poměrně velký počet definicí terorismu, se kterými se při zkoumání této problematiky lze setkat. V této bakalářské práci však uvedu jen několik málo definicí terorismu. V souladu s definicemi níže uvedenými bude terorismus chápán i v této práci. Úvodem této kapitoly je vhodné zmínit, že samotný pojem terorismus pochází z latiny a v překladu znamená překladu „zastrašovat“ či „nahánět strach.“
První definice terorismu, kterou v této práci uvedu, byla poprvé formulována v roce 2003. Tato definice chápe terorismus jako metodou použití síly nebo hrozby silou, která je realizována skrytými jednotlivci, skupinami případně i státem podporovanými aktéry. Samotné násilí je přitom zaměřeno proti civilním cílům a proti nevinným obětem z řad civilistů. Hlavním cílem teroristického činu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším cílem terorismu může být rovněž upoutání pozornosti nebo dosažení určitých výhod nebo ústupků ze strany toho, na koho je útočeno, popř. ze strany státu. Konečným cílem terorismu je pak politická změna.
Druhá definice, kterou zde uvedu, je definicí, kterou používá EU a její dokumenty, definici nalezneme konkrétně ve Společném postoji Rady o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu. Dokumenty EU ovšem nepracují přímo s pojmem terorismus, ale s výrazem teroristický skutek. Ten je ve výše uvedeném dokumentu vymezován jako skupina taxativně vyjmenovaných činů, jež mohou, svou podstatou nebo svým kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní organizace. Vždy se musí jednat o skutky spáchané s úmyslem vážně zastrašit obyvatelstvo, nenáležitě přimět vládu popř. mezinárodní organizaci k tomu, aby činila či naopak nečinila určité kroky, přičemž skutek směřuje rovněž k vážné destabilizaci či zničení základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury státu nebo mezinárodní organizace, přičemž dokument vymezuje způsoby, jakými tak je v případě teroristického skutku činěno. Jedná se o následující způsoby: vedení teroristické skupiny a účast v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit skupiny.
Poslední definicí, kterou v této kapitole uvedu, je definice OSN jako nejvýznamnější mezinárodní organizace, která se věnuje především otázkám zajištění míru v mezinárodním společenství. OSN pod pojmem terorismus rozumí kriminální činy, které mají z politických důvodů vyvolat u široké veřejnosti, skupiny osob, nebo u určité konkrétní osoby stav teroru. Oproti předcházejícím uvedeným definicím lze však říct, že tato definice je poměrně obecná."

Poznámka

Práce obsahuje na úvodní straně malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e6e968814f.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Pojem_terorismus.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse