Politologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje téma politologie. Nejprve pojednává o státu a jeho funkcích, dále pak o legislativě a politických ideologií. Nakonec se zabývá správou a samosprávou.

Obsah

1.
Stát a jeho funkce
2.
Významná data české státnosti
3.
Právní základy státu
4.
Demokracie, volby, legislativa
5.
Politické ideologie
6.
Občanská společnost
7.
Správa a samospráva

Úryvek

"SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
- státu nestačí pouze nejvyšší mocenské orgány, potřebuje propracovanou organizaci veřejné správy na celém území
- veřejná správa se člení na 2 části:
a) státní správa: státní správní orgány
b) samospráva: nestátní orgány s jistou autonomií a právní subjektivitou (obce a vyšší územní celky, např. země, regiony, kraje)
Orgány státní správy
- ústřední: vykonávají správu na celém území státu, jednotlivá ministerstva, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Národní bezpečnostní úřad
- územní: spravují záležitosti územního celku (úřady práce, školské úřady)
Orgány samosprávy
- umožňují občanům aktivně participovat na rozhodování o záležitostech, zvyšují míru občanské odpovědnosti, důležitá součást zastupitelské demokracie
ČR se člení na:
a) obce – základní územní samosprávní celky
b) kraje – vyšší územní samosprávní celky
OBEC JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SAMOSPRÁVY STÁTU
OBEC: územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. Má postavení právnické osoby s vlastním majetkem. Je základní jednotkou veřejné správy v ČR.
Území obce zahrnuje:
a) vnitřní část s obytnou a průmyslovou zástavbou
b) vnější část tvořenou poli, loukami, lesy, cestami, rybníky, apod.
Podle velikosti se rozlišují obce a města. 23 největších tzv. statutárních měst v ČR má zvláštní organizaci – jejich území se může členit na městské obvody nebo části s vlastní samosprávou. Vyčleněno je také hlavní město Praha.
Občanem obce je český státní občan, který je v ní hlášen k trvalému pobytu. Občan může volit a být zvolen, hlasovat v místním referendu, navštěvovat schůze zastupitelstva a vyjadřovat se zde k projednávaným otázkám. Může orgánům obce podávat návrhy, připomínky a podněty, má právo také požadovat projednání určité záležitosti. Je povinen řídit se právními předpisy vydanými obcí, např. platit poplatky, dodržovat veřejný pořádek a noční klid.
Samostatná působnost: samostatná správa obecních záležitostí, vedení obce pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, využívá k tomu vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu
Přenesená působnost: výkon státní správy, která byla obci svěřena zákonem, orgány obce jsou pověřeny, aby rozhodovaly o právech a povinnostech občanů a právnických osob podle zákonů o stavebním řádu, správních poplatcích či přestupcích a jejich trestání
Funkci okresních úřadů po roce 2002 převzaly zčásti krajské úřady, zčásti pověřené obecní úřady"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525308324e1ee.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Politologie.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse