Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porovnání postavení individua (občana) v antickém Řecku, antickém Římu a ve středověké Evropě

Porovnání postavení individua (občana) v antickém Řecku, antickém Římu a ve středověké Evropě


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje pozici jedince, resp. občana antického Řecka, Říma a středověké Evropy, a následně tato tři postavení porovnává. Primárně vychází z textu „Velmi krátký úvod do politiky“ Kennetha Minogua (2001), kterou také často cituje.

Obsah

1.
Pozice jedince v antickém Řecku
2.
Pozice jedince v Římě
3.
Pozice jedince ve středověké Evropě

Úryvek

"Situace v Římě nebyla od té řecké dalece odlišná, což jistě nemalou měrou ovlivnilo to, že „příslušníci římské aristokracie začali navazovat kontakty s řeckým světem a s jeho dlouhou tradicí filozofického bádání“ (Miller ed. 1995: 444). Leč popořadě: Až do konce šestého století vládli Římu králové. Roku 509 před Kristem však došlo k převratu – Římané dali rovnítko mezi království a otroctví, a proto byla nastolena republika (Minogue 2001: 24-25).
„Řečníci, satirikové a historici udělali z římské republiky, v protikladu k osobní vládě králů a později císařů, mýtus spojující vojenskou slávu, svobodu a ctnost. ‚Svoboda‘ v tomto kontextu znamenala zbavení se zvůle a moci tyranů a právo občanů spravovat si své vlastní záležitosti účastí na vládě. ‚Ctnost‘ znamenala vlastenectví a veřejného ducha, hrdinství a ochotu postavit veřejné blaho nad osobní zájem nebo zájem rodiny“ (Miller ed. 1995: 418).
Zpočátku byla vláda plně v rukou patricijů, potomků urozených Římanů. Určité místo v rámci ústavy měli i plebejové (druhá hlavní římská třída), nicméně „se to ukázalo jako nedostatečné. Plebejové, kteří se považovali za utlačované ze strany patricijů, opustili jako jeden muž Řím a usadili se na protějším pahorku. Římané vyřešili tento problém svým typickým způsobem: pomocí foedus, čili smlouvy, jež umožnila plebejům mít vlastní držitele úřadu, kteří se nazývali tribunové lidu“ (Minogue 2001: 25)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454b35152ed17.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
porovnani_postaveni_obcana.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse