Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy chování během uvěznění

Poruchy chování během uvěznění


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá poruchami chování během uvěznění. Tyto poruchy dělí na chování anomální a abnormální. Oba druhy chování charakterizuje, anomální dále podrobněji člení, u abnormálního se pak věnuje psychopatologii a duševním chorobám, které tato disciplína zkoumá.

Obsah

1.
Poruchy chování během uvěznění
1.1.
Anomální chování
1.1.1.
Vězeňská krize
1.1.2.
Sebepoškozování
1.1.3.
Šikanování
1.1.4.
Různé formy agrese
1.1.5.
Odchylné uspokojování sexuálních potřeb
1.1.6.
Farmakovágie
1.2.
Abnormální chování
1.2.1.
Psychopatologie

Úryvek

"Poruchy chování během uvěznění, nebo-li anormální chování lze rozdělit do dvou základních skupin:
• anomální chování – toto chování studuje patopsychologie, pro věznice typické (mezičlánek mezi porušením normy a psych. chorobou)
• abnormální chování – toto chování studuje psychopatologie, ve věznicích vzácně se vyskytující

Anomální chování – chování není duševní poruchou či nemocí, ale vyznačuje se výjimečností a odchylností od obecné lidské normy či od běžné normy ve vězeňské populaci.

Mezi anomální chování řadíme zejména:
1) vězeňská krize – tato se může projevovat jako šok z uvěznění a to buď ve formě výbušně dynamické (neovladatelné chování) tak ve formě útlumové (apatie). Může pramenit i z tíživé rodinné situace (odloučení až rozvod). Samotná krize se může objevit i opakovaně v průběhu uvěznění, může souviset i se zdravotním stavem jedince. Má většinou několik fází : tušení, propuknutí, popírání, zajetí, vyrovnání a odeznění. V souvislosti s mladistvými hovoříme o krizi maturační.
2) sebepoškozování – podstatou je napětí, úzkost (nejčastěji formou pořezání, polykání různých předmětů, hladovka atd.). Důvodem může být i začlenění do kriminální skupiny (např. nepořezaný = slaboch).
3) šikanování – vyskytuje se nejen ve věznicích, podstatou je soudržnost, kdy vůdčí typy tvoří většinou osoby vyrůstajících v dětských domovech
4) různé formy agrese – zaměřené mezi vězně samotné či proti personálu nebo vybavení
5) sebevraždy – ve věznicích mnohem méně než mimo ně. Rozlišujeme: sebezabití = impulsivní jednání bez vědomého rozhodnutí; sebevražda = jedinec předem svévolně rozhodnut; sebeobětování = ideového důvody; demonstrativní sebevražda = cílem je něčeho dosáhnout, např. změny atd.
6) odchylné uspokojování sex. potřeb – homosexualita jako důsledek uspokojování sex. potřeb v uzavřeném prostoru s jedinci totožného pohlaví, po ukončení VTOS se většina jedinců vrací k pův. sex.orientaci
7) farmakovágie – zneužívání či požírání léků"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4669358a02616.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Poruchy_chovani_behem_uvezneni.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse