Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poslanecká sněmovna, plná moc, inkaso, Evropská unie

Poslanecká sněmovna, plná moc, inkaso, Evropská unie


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje seminární práci na téma poslanecká sněmovna, plná moc, inkaso a Evropská unie. Rozebírá stručně jednotlivá témata.

Obsah

1.
Poslanecká sněmovna
2.
Plná moc
3.
Inkaso
4.
Evropská unie

Úryvek

"Plná moc
Plná moc


Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................
bytem .................................,


k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou


V ..................... dne ....................


..................................
Zmocnitel


Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V ..................... dne ....................


..................................
Zmocněnec


Náležitosti plné moci
• Při právním úkonu se může osoba nechat zastoupit na základě smluvního ujednání s jinou osobou (ať už fyzickou či právnickou).
• K tomu slouží tzv. dohoda o plné moci.
• Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi zmocněncem (ten, co zastupuje) a zmocnitelem (ten, který se nechává zastoupit).
• Tato dohoda nemusí mít písemnou formu.
• Od ní musíme odlišovat *plnou moc*, tedy to, čím bude zmocněnec prokazovat třetím stranám, že je oprávněn za zmocnitele jednat.
• Tato plná moc musí být písemná ve dvou případech - je-li vyžadována písemná forma pro úkon, který má zmocněnec provést, nebo se netýká jen určitého úkonu.
• Generální (všeobecná) plná moc se uděluje zejména advokátům (k zastupování před soudem).
• Ve všeobecné plné moci není specifikován určitý úkon, který má být proveden, proto musí být písemná. V praxi se na jedné listině nachází jak *dohoda o udělení plné moci*, tak i *plná moc* jako průkaz vůči třetím osobám.
• Plná moc musí obsahovat určení stran - musí identifikovat zmocnitele i zmocněnce (jménem, rodným číslem, bydlištěm) tak, aby nebyli zaměnitelní s jinými osobami.
• Musí v ní být uvedeno, v čem je zmocněnec zmocnitele oprávněn zastupovat (např. formulací *... je zmocněn ke všem úkonům nutným k prodeji domu č. ...*).
• Nesmí zde chybět datum udělení plné moci a podpis zmocnitele.
• Z toho, že se často na jedné listině vyskytuje jak dohoda o plné moci tak plná moc jako průkaz vůči třetím osobám, často vyplývá i to, že se na listině vyskytuje i podpis zmocněnce (s jeho vyjádřením, že zmocnění přijímá)."

Poznámka

Práce obsahuje jednu tabulku o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5732cea66598c.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Seminarni_prace_pravo.doc (114 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse