Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Poslání a význam psychologie, nástin vývoje psychologie, úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti - skripta 1/4

Poslání a význam psychologie, nástin vývoje psychologie, úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti - skripta 1/4Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná skripta seznamují s psychologií jako vědou, zachycují její historii a poskytují úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle jednotlivých kapitol, uvádějí klíčová slova a obsahují rovněž kontrolní otázky a shrnutí. Následující část skript naleznete zde Úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie - skripta 2/4.

Obsah

1.
Předmět, poslání a význam psychologie
1.1.
Vědecké vymezení předmětu psychologie
1.1.1.
Co je psychologie?
1.1.2.
Obory, disciplíny psychologie
1.1.3.
Význam psychologie
1.2.
Metodologie a metody psychologie
1.2.1.
Úvod
1.2.2.
Základní otázky metodologie psychologie
1.2.3.
Výzkum, expertíza, poradenství, klinické postupy
1.2.4.
Metody psychologie
1.2.5.
Další metody
1.2.6.
Psychologické testy
2.
Nástin vývoje psychologie
2.1.
Podmínky vzniku a vývoje psychologie jako vědy
2.1.1.
Od naivních představ k antické filosofii
2.1.2.
Psychologické názory v antické filosofii a medicíně
2.1.3.
Psychologické názory ve středověké křesťanské filosofii
2.1.4.
Psychologické názory v novověké filosofii
2.2.
Vznik vědecké psychologie
2.2.1.
Rozvoj psychologie jako vědy. Významné psychologické teorie
2.2.2.
Psychologický atomismus a asocianismus, experimentální psychologie
2.2.3.
Würzburská škola a gestaltpsychologie
2.2.4.
Psychoanalýza
2.2.5.
Individuální psychologie A. Adlera a analytická psychologie C. G. Junga
2.2.6.
Vědy o chování, behaviorismus
2.2.7.
Existenciální analýza, humanistická psychologie
2.3.
Současná psychologie
3.
Úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti
3.1.
Úvod do obecné psychologie
3.2.
Psychologie osobnosti
3.3.
Emocionální inteligence

Úryvek

"1 Předmět, poslání a význam psychologie

Cíle kapitoly
Po nastudování této kapitoly budete umět:
1. Charakterizovat předmět zkoumání psychologie
2. Zařadit psychologii v soustavě věd
3. Vyznáte se v sytému psychologických věd
4. Dokážete specifikovat význam psychologie pro člověka (sebe) i společnost

Klíčová slova:
Psychologie, předmět, obory a disciplíny psychologie, metodologie a metody psychologie, psychologické testy.


1.1 Vědecké vymezení předmětu psychologie

1.1.1 Co je psychologie?

Je to věda o psychice, lidském chování. Zkoumá duševní jevy, jak působí v životě člověka, jak se v průběhu jeho života utvářejí a vyvíjejí.
Psychologie je věda, která patří mezi vědu společenskou ale i přírodní.

Slovo psychologie pochází řeckého psyché (duše) a logos (učení). Jako vědní obor vznikla v 2. pol.19. století, ale její název pochází už ze starověku.

Předmět psychologie je možné vymezit následovně.
Psychologie je věda zabývající se otázkami podstaty, vzniku, vývoje, činnosti a ovlivňování lidské psychiky.

Posláním psychologie jako vědy zabývající se psychikou člověka je tedy nejen objasňování zákonitostí psychické činnosti, ale také praktické ovlivňování podmínek utváření této psychiky.


1.1.2 Obory, disciplíny psychologie

Místo psychologie v soustavě věd
Psychologie je vědou hraniční, vědou na pomezí věd přírodních a společenských. Je to dáno tím, že předmět zkoumání má aspekty přírodovědné (biologické, fyziologické …) i společenské (vliv společenských, sociálních podmínek…).
Dnes psychologie představuje složitou soustavu psychologických disciplín, jejichž klasifikaci je možné provést z různých hledisek.

Systém psychologických věd můžeme rozčlenit do tří skupin:
[1] základní psychologické vědy (teoretické)
[2] speciální psychologické vědy (zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti)
[3] aplikované (užité) psychologické vědy

Základní psychologické discipliny zahrnují psychické jevy a skutečnosti, které mají nejobecnější charakter a postihují psychologické jevy z nejzákladnějších hledisek:
a) Obecná psychologie – se zabývá nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou. Podává popis jednotl.částí psychiky.
b) Sociální psychologie – zkoumá utváření a projevy psychických jevů v sociální interakci. Zkoumá charakter vzájemných vztahů.
c) Vývojová (ontogenetická) psychologie – popisuje psychický vývoj člověka od jeho narození do úmrtí.
d) Psychologie osobnosti – zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti. Popisuje a vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi. Syntetizuje získané psych. poznatky o člověku.
e) Metodologie psychologie – řeší problémy, které úzce souvisí s pochopením metodologických přístupů nebo výzkumných projektů, teorií a jejich užití .
f) Psychopatologie – se zabývá chorobnými změnami psychických jevů vycházejících z nejrůznějších příčin neurologických, endokrinologických či společenských
g) Dějiny psychologie – zkoumají vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 0,5 strany. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e7ebe13eafa.zip (59 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_psychologie_historie_uvod_obecna_psychologie_psychologie_osobnosti.doc (258 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse