Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Postavení člena bytového družstva

Postavení člena bytového družstva


Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce měla být věnována postavení člena bytového družstva, což je téma z řady pohledů praktické a zajímavé.
Jedná se o návrh osnovy, úvodu a počátek první kapitoly bakalářské práce, která nakonec nebyla realizována z důvodu změny tématu. Přesto se domnívám, že téma může být pro někoho zajímavé a text může někomu posloužit jako inspirace.

Obsah

Osnova: 3
Úvod 4
1.
Vymezení pojmů 7
1.1
Družstvo 7

Úryvek

"Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila „postavení člena bytového družstva.“ Toto téma bylo zvoleno především proto, že družstevní vlastnictví bytů je stále velmi oblíbeným a především velmi častým jevem, vedle bytových družstev z dřívějších dob, jsou v posledních letech v některých případech nabízeny i novostavby, které nejsou založeny na principu osobního vlastnictví bytových jednotek, ale na principu vlastnictví družstevního a členství v bytovém družstvu. Členové bytových družstev z řad právních laiků však velmi často příliš nerozlišují a nerozeznávají rozdíl mezi vlastnictvím osobním a družstevním, což v praxi přináší četná nedorozumění a problémy. Dalším důvodem pro volbu tohoto tématu byla skutečnost, že v souvislosti s rektifikací soukromého práva v České republice, došlo v této oblasti od 1. 1. 2014 k řadě změn. Toto téma tudíž z výše uvedených důvodů považuji za téma velmi aktuální a rovněž za velmi dobře prakticky využitelné. Zároveň se domnívám, že především v závěrečných pracích studentů vysokých škol se nejedná o téma příliš časté, tudíž by moje práce mohla být originálním dílem, které přinese celou řadu nových praktických poznatků z praxe. Moje práce by tudíž mohla posloužit jako zdroj informací všem členům bytových družstev, kteří mají zájem dozvědět se více o svých právech a povinnostech k bytovému družstvu.
Cílem mé bakalářské práce je zjištění znalosti práv a povinností plynoucích z právního vztahu mezi účastníkem a bytovým družstvem a jejich dodržování v každodenním životě.
První kapitola této práce bude vymezovat pojmy, se kterými bude v této práci dále pracováno. Tato kapitola bude tvořit teoretický základ pro celou bakalářskou práci, neboť znalost terminologie je pro správné pochopení dalších částí práce klíčová. Druhá kapitola se pak zaměří na historický vývoj družstevnicví, a to především na území České republiky (resp. dříve Československa). Tato kapitola je důležitá pro určení vývoje a pojetí družstevního vlastnictví na našem území. Třetí kapitola pak bude stěžejní kapitolou této práce, protože se bude věnovat otázce charakteristiky právního vztahu bytového družstva a jeho člena. V této kapitole se zaměřím především na otázku členství v bytovém družstvu, jeho vzniku, trvání a zániku, dále na otázku nájmu družstevního bytu, která s členstvím v bytovém družstvu velmi úzce souvisí. Třetí kapitola se bue věnovat rovněž povinnostem a právům člena bytového družstva. Čtvrtá kapitola by pak měla tvořit praktickou část této práce, přičemž za účelem jejího zpracování bude vytvořen výzkum, který bude realizován ve formě dotazníků distribuovaných členům vybraných bytových družstev. Cílem dotazníku bude zjistit, jaké mají členové bytových družstev povědomí a znalosti o svých právech a povinnostech ve vztahu k bytovému družstvu. Tento dotazník bude následně vyhodnocen a porovnán s informacemi uvedenými v kapitole třetí, čímž by mělo dojít k naplnění cíle této práce.
V této práci využiji v teoretické části nejprve především metodu deskripce a analýzy, ve třetí kapitole se bude jednat především o analýzu. V praktické části pak bude využita především analýza a dedukce, přičemž výzkum bude mít formu kvalitativního výzkumu a bude realizován ve formě dotazníků, kterými budou zjišťovány znalosti respondentů. Celá práce bude postupovat od obecných informací o bytových družstvech a družstevním vlastnictví bytů až ke konkrétním zjištěním o znalostech členů bytových družstev, které se vztahují k jejich právům a povinnostem."

Poznámka

FSV UK

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e6d0544a30.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Postaveni_clena_bytoveho_druzstva.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse