Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Použití optimalizačních metod na optimalizaci výrobního programu firmy pro stavební trh ČR - esej

Použití optimalizačních metod na optimalizaci výrobního programu firmy pro stavební trh ČR - esej


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na popis metod výrobního programu používaných na trhu stavebních firem v ČR. Jedná se o popis tří základních modelových vztahů na trhu ve vztahu výrobce-spotřebitel, což jsou konkurenční trh, monopol a oligopol.

Obsah

1.
Úvod
2.
Modelové vztahy na trhu
3.
Závěr

Úryvek

" Základní strategické proměnné jsou:
- rozsah dodávek výrobků na trh za časové období, obrat stavební výroby
(omezeny vlastní kapacitou a zdroji, příležitostmi na trhu),
- cena (určena na základě nabídky a poptávky)
- zisk (plánovaný ukazatel pro budoucí období)

V případě českého stavebního trhu můžeme hovořit o stavu kdy se oligopolisté o hodnotách svých strategických proměnných nemohou domlouvat. Důvodem je převis nabídky nad poptávkou, současná recese stavebnictví ale hlavně činnost zahraničních stavebních firem na našem stavebním trhu. Jedná se tedy o nekoluzivní model interakce mezi oligopolisty. Tato situace platí jak v oblasti výstavby pro soukromé investory i stát, kdy se ve veřejné soutěži mohou přihlásit ti účastníci kteří splňující zadávací kriteria. Z dalšího členění oligopolu na jednovýrobkové a více výrobkové je zřejmé, že vzhledem k širokému spektru stavebního trhu (segmentů stavebního trhu) a staveb samotných se jedná o model vícevýrobkový.

Cílem každého oligopolisty je maximalizace vlastního zisku, toto je však jen krátkodobé hledisko. Dalšími a neméně důležitými kriterii je podíl na trhu, vytížení výrobních kapacit, expanze na další trhy a segmenty atp. Jednotlivá kriteria však často působí proti sobě a je nutné hledat kopromis pro stanovení dalšího postupu. S klesající marží a snižující se možností tvorby zisku vzrůstá požadavek zvýšení obratu - podílu na trhu a průnik do jiných segmentů stavebního trhu."

Poznámka

Krátká práce, bez uvedení seznamu použité literatury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45349bf69af3e.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Optimalizacni_metody.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse