Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Poznámky z ekonomie: Lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava - výpisky

Poznámky z ekonomie: Lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava - výpisky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje velmi stručný náhled do vybraných ekonomických odvětví. Informuje v základech o subjektech, činnostech, klasifikaci a výstupech lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy. Předchozí část série naleznete na Poznámky z ekonomie: Zahraniční obchod - výpisky a následující na Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky.

Obsah

1.
Lesnictví
1.1.
Činnosti
1.2.
Kategorizace lesů
1.3.
Vlastnictví lesů
2.
Průmysl a energetika
2.1.
Členění průmyslu
2.2.
Základní výstupy průmyslu
3.
Stavebnictví
3.1.
Stavební práce
3.2.
Základní výstupy stavebnictví
3.3.
Členění stavebních prací
3.4.
Členění podle směrů výstavby
4.
Doprava
4.1.
Subjekty
4.2.
Základní výstupy dopravy

Úryvek

"LESNICTVÍ
-všechny organizační jednotky, jejichž činnost tvoří-
--> zakládání lesa
--> obnova a ochrana lesa
--> těžba dřeva
--> chov a ochrana lesní zvěře
Kategorizace lesů:
--> Lesy ochranné (vítr, eroze,.)
--> Lesy zvláštního určení (k jiným účelům než je těžba dřeva -> lázeňské lesy)
--> Lesy hospodářské (těžba dřeva)
Vlastnictví lesů
--> Státní lesy (lesy ČR,...)
--> Lesy měst a obcí
--> Soukromé lesy
--> Ostatní lesy

PRŮMYSL A ENERGETIKA
-Odvětvová klasifikace eko.činností (OKEČ) --> členění průmyslu:
---> Těžba nerost. surovin
---> Zpracovatelský průmysl
---> Výroba a rozvod el.,plynu a vody
Základní výstupy průmyslu
---> Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tržby za prodej hmotných a nehmotných produkcí externím odběratelům
---> Tržby za prodej zboží (tržby za prodej obch. zboží, produkty nakoupené za účelem dalšího prodeje)
---> Výkony vč. obchodní marže (tržby za prodej vlast. výrobků a služeb, Obch marže,...)
*) Obchodní marže = rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží)

STAVEBNICTVÍ
-subjekty s převažující stavebnickou činností
Stavební práce ---> výstavba, přestavba, rozšíření, obnova, oprava konstrukcí, hodnota zabudovaného materiálu a konstrukcí
Základní výstupy stavebnictví ---> Objem stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv (práce, které provedly dodavatelské stavební podniky pro své odběratele. Jde o součet všech výkonů vlastních a cizích zúčtovaných dodavateli konečnému cíli
Objem stavebních prací členěn:
--> Stavební práce na nové výstavbě (práce na nově pořizovaném dlouhodobém majetku)
--> Rekonstrukce a modernizace (nástavby, přístavby,..)
--> Stavební opravy a údržba (práce, spojené se zajištěním běžné provozní fce stavebních subjektů)
--> Ostatní stavební práce (nelze je zahrnout do nové výstavby či stavebních oprav,...)
Podle směrů výstavby:
--> Bytové budovy (domy určené k bydlení)
--> Nebytové budovy nevýrobní (školy, léčebny,...)
--> Nebytové budovy výrobní (pro průmysl, vyrábí se tam)
--> Inženýrské stavby (dálnice, silnice)
--> Vodohospodářské stavby (přehrady,...)

DOPRAVA
-eko.subjekty, které přemisťují náklady, osoby
--> železniční
--> silniční
--> letecká
--> potrubní
--> vnitrozemská vodní
Základní výstupy dopravy: Výkony
---> tunový kilometr (tkm) --> přeprava jedné tuny na vzdálenost jednoho km
---> osobový kilometr (oskm) --> přeprava jedné osoby na vzdálenost 1 km
u železniční --> tarifní vzdálenosti,
--> hrubý tunový kilometr (ukazatel hrubého výkonu hnacích vozidel),
--> čistý tunový kilometr (vyjadřuje hmotnost přepravovaného zboží"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e6f6c5357e6f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie_Vybrana_odvetvi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse