Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní úraz - řešený případ (právní poradenství)

Pracovní úraz - řešený případ (právní poradenství)


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce, v rámci právního poradenství, řeší případ pracovního úrazu. Na základě zadaní je nejdříve uvedena definice, co je to pracovní úraz. Dále jsou popisovány způsoby náhrady škody při úrazu, a také při úmrtí. Důraz je kladen zejména na povinnosti zaměstnavatele při odškodnění pracovního úrazu. V závěru je uvedeno konečné řešení konkrétní situace.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení
2.1.
Pracovní úraz - definice
2.2.
Náhrada škody
2.3.
Náhrada škody při úmrtí
2.4.
Náklady, náhrada nákladů, odškodnění
3.
Konečné řešení

Úryvek

"Zadání:
Zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, při kterém došlo k poškození jeho náramkových hodinek v hodnotě Kč 100,--. V důsledku těžkého pracovního úrazu byl 14 dnů léčen v nemocnici vzdáleném od místa bydliště rodiny 20 km a po 14-ti dnech zemřel. Manželka zaměstnance nebyla zaměstnána a pečovala o dvě nezletilé děti. Jaké povinnosti musel splnit zaměstnavatel z důvodu odškodnění pracovního úrazu?

Řešení: zákoník práce §190 - § 200

Pracovní úraz charakterizujeme jako poškození na zdraví nebo smrt zaměstnance, které vzniklo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením různých vlivů pracovního prostředí. Za pracovní úraz zodpovídá zaměstnavatel (§ 190 odst.1). Zaměstnavatel se může odpovědnosti zprostit, a to buď zcela nebo zčásti (§ 191 odst.1,2).

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá poskytnout náhradu za (§193 odst 1):
a) ztrátu na výdělku,
Náhradu na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti činí rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výši nemocenského (§ 194).
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,
Max. 36 000 Kč za ztížení společenského uplatnění, celkem max. 120 000 Kč. Tato náhrada má charakter náhrady vztahující se pouze na poškozeného zaměstnance a není určena jeho rodinným příslušníkům a proto nárok na jeho poskytnutí zaniká jeho smrtí.
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
d) věcnou škodu."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uváděných informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4pravorada2.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_uraz_poradenstvi.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse