Pravěk


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace http://www.gymklob.info, Klobouky u Brna

Charakteristika: Zápisky z hodin dějepisu přinášejí komplexní informace o pravěku. V úvodu periodizují pravěk, zachycují proces hominizace a znaky vývojových forem člověka. Dále popisují průběh neolitické revoluce a charakteristické rysy chalkolitu, eneolitu, doby bronzové a železné a samostatně se věnují také Keltům nebo náboženským představám pravěku.

Obsah

1
Datace pravěku
2
Hominizace
3
Dělení pravěku podle materiálu
4
Stupně vývoje člověka
4.1
Nejstarší předchůdci člověka
4.1.1
Ramapithecus
4.1.2
Australopithecus
4.2
První lidé
4.2.1
Homo habilis
4.2.2
Homo erectus
4.2.3
Homo sapiens
4.2.3.1
Homo sapiens neanderthalensis
4.2.3.2
Homo sapiens cromagnonský
4.2.4
Homo sapiens sapiens
5
Způsoby obživy
6
Počátky umění
7
Náboženské představy
8
Neolitická revoluce
9
První společenská dělba práce
10
První řemesla
11
Chalkolit / Doba měděná
12
Eneolit v Evropě
12.1
Kultura s moravskou malovanou keramikou
12.2
Kultura s nálevkovitými poháry
12.3
Kultura se šňůrovou keramikou
12.4
Kultura se zvoncovitými poháry
13
Megalitické stavby
14
Doba bronzová
14.1
Starší doba bronzová
14.2
Střední doba bronzová
14.3
Mladší doba bronzová
15
Doba železná
15.1
Starší doba železná - halštatské období
15.2
Mladší doba železná - laténské období
16
Keltové

Úryvek

"1 | DATA PRAVĚKU
• starší doba kamenná – paleolit
2 500 000 – 8 000 BC
• střední doba kamenná – mezolit
8 000 – 5 500 BC
• mladší doba kamenná – neolit
5 500 – 4 300 BC
• pozdní doba kamenná – eneolit (na našem území)
4 300 – 2 200 BC
• doba měděná – chalkolit (na Blízkém východě)
7 000 – 3 900 BC
• doba bronzová
3 000 – 800 BC
• doba železná
800 BC – 0
2| HOMINIZACE
• postupné vzpřimování postavy a její zvětšování
• chůze po nohou (bipedie)
• přechod od měkké stravy ke tvrdé
• postupné používání nástrojů a jejich promyšlená výroba
• výrazné tělesné změny
• zmenšování obličejové části
• zvětšování mozkovny
• bradní výčnělek
• změna tvaru chrupu
• ztráta ochlupení
• zánik opozice palce u nohy
• mizí nadočnicové oblouky
3 | DĚLENÍ PRAVĚKU PODLE MATERIÁLU
• kámen
‒ paleolit, mezolit, neolit, eneolit
• kovy
‒ doba měděná, bronzová, železná
4 | STUPNĚ VÝVOJE ČLOVĚKA
• nejstarší předchůdci člověka
ramapithecus
➢ 13 000 000 BC
➢ 110 až 115 cm / 20 až 25 kg
australopithecus
➢ více druhů – africanus, afarensis, …
➢ 125 až 150 cm / 35 až 50 kg
➢ nejznámější nález – taungské dítě
• první lidé
homo habilis / člověk zručný
➢ 3 000 000 – 1 500 000 BC
➢ nález kosterních pozůstatků – Olduwaiská rokle
➢ výroba předmětů (pěstní klín)
➢ měkká potrava
➢ první tvor, který si uměl vytvořit obydlí
➢ tvořili společenství – tlupy
‒ 15 až 20 jedinců
➢ dorozumívání – gesta, skřeky, posunky"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e37053710b.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
Pravek.pdf (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse