Pravěk


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručné zápisky a otázky na odpovědi podle učebnice dějepisu na celou kapitolu pravěk v jednom dokumentu.

Obsah

1.
Pravěk
2.
Vznik a vývoj člověka
3.
Paleolit a mezolit
4.
Neolit
5.
Eneolit
6.
Doba bronzová
7.
Doba železná
8.
Doba římská
9.
Otázky k tématu

Úryvek

"5. POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (ENEOLIT)
- 4000-2200 př.n.l. – eneolit ve střední Evropě
- ve Středomoří (chalkolit)
- v Německu a Skandinávii (mladší doba kamenná, pozdní neolit)
- šíření nového nálezu – MĚDI a větší početnost arch. Kultur
- nadprodukty a spol. dělba práce

ORADLO A VŮZ
- Zdokonalení zemědělské techniky
- Oradlo: hák, tažený dobytčaty (doklady orby: stopy brázd – Německo, Dánsko, Anglie)
- Vůz: Mezopotámie a Sýrie a v Evropě; nálezy dřevěných kol a hliněné modely
METALURGIE MĚDI
- Došlo k objevu nového materiálu – KOVU, šířila se znalost METALURGIE (získávání kovu z rudy), prvním známým kovem se stala měď = došlo k objevu HUTNĚNÍ = tavba měď. rudy
- Doly v Bulharsku a dolním Podunají, výrobky: sekery, sekeromlaty
- Makotřasy u Kladna – objeven hliněný tavící pohárek se zbytky mědi
POČÁTKY HORNICTVÍ
- V Evropě měď nebyla, nejdůležitější surovinou byl kámen (vzrůstal nárok na kvalitu a jednoduché získávání bylo nahrazeno podzemní hornickou těžbou)
- Pazourkové doly byly objeveny ve všech částech Evropy (Tušimice)
- Počínající dálkový obchod – oblasti u dolů dodávali suroviny do dalekých oblastí
MEGALITY
- Kamenné kultovní a pohřební památníky = megalitické stavby
- Přímořské oblasti: kamenné řady – aleje (franc. Carnac, Stonehenge – průměr 110 metrů)
Vnitrozemní: hrobky z balvanů (chodbovité doly – dolmeny)
Menhiry
NÁKLONÍ SÍDLIŠTĚ = domy postaveny na březích jezer na kůlech (Alpy – Německo, Itálie, Rakousko a Švýcarsko)
Patriarchát – pokles výskytu ženských plastik, mužské hroby s bohatší výbavou
V eneolitu začali lidé s ochočováním koní
HRADIŠTĚ = dlouhé domy, postupně se zmenšovaly, budovy zahloubené pod povrch země (polozemnice, zemnice)
Na konci eneolitu se na většině evropského území hovořilo indoevropskými jazyky.

OSÍDLENÍ ČESKÝCH ZEMÍ
Kultura s nálevkovitými poháry = počátky exaktních věd (matematika, zeměměřičství, astronomie), kalendářní systém, mohylové násypy
- Obilnářství a chov dobytka
- V ml. Eneolitu přišly skupiny obyvatel z Německa a stř. Podunají
Kultura se šňůrovou keramikou = pohřbívání zesnulých obou pohlaví podle zvláštních pohřebních zvyklostí – muži: pravý bok, tvář k jihu (sekeromlaty, keramický pohár
-ženy : levý bok, tvář k jihu (keramika, mušle, ozdoby z mědi a kostí)
– Vikletice u Chomutova (nález 164 hrobů)
Lid kultury se zvoncovitými poháry = mužský hrob – luk a šípy, měděná dýka (levý bok)
Ženský hrob – keramika, ozdoby (pravý bok)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c830f486e1c.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Pravek.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse