Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech seznamuje s právní úpravou účetnictví. Představuje předmět a funkci účetnictví. Následuje shrnutí o typech a způsobech jeho evidence. V závěru vysvětluje, co je to účetní období.

Obsah

1.
Předmět účetnictví
2.
Funkce účetnictví
3.
Typy účetnictví
3.1
Finanční účetnictví
3.2
Manažerské účetnictví
4.
Požadavky kladené na účetnictví a jejich charakteristika
5.
Evidence podnikatelské činnosti
6.
Odlišnosti účetní a daňové evidence

Úryvek

"Základní právní norma- základní právní normou je zákon o účetnictví
Předmět účetnictví
- hospodářské jevy:
a) stav a pohyb majetku a závazku
b) náklady, výnosy a hospodářský výsledek
Funkce účetnictví:
a) poskytuje informace o hospodářství firmy (zisk nebo ztráta)
b) slouží jako důkazní prostředek při vedení sporů
c) poskytuje informace pro rozhodování a řízení firmy
d) poskytuje informace pro daňové účely
e) umožňuje provádět kontrolu majetku a závazků = ochrana soukromého vlastnictví

Typy účetnictví:
a) finanční účetnictví – poskytuje ucelený soubor informací o aktivech, pasivech, nákladech, výnosech a o hospodářském výsledku firmy jako celku
- zachycuje vztahy podniku k jeho okolí -> podnik/dodavatel
(zúčtovací vztahy)
- informace f.ú. se poskytují externím uživatelům (obvykle formou účetních výkazů)
b) manažerské účetnictví – poskytuje informace důležité pro vnitropodnikové řízení a pro rozhodování uvnitř podniku složky:
a) vnitropodnikové účetnictví = účetnictví, v němž se evidují náklady a výnosy vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) případně jednotlivých výkonů (podle výrobku)
b) kalkulace = stanovení jednotkové ceny daného výrobku či služby nebo stanovení nákladů na jednotku výroby
c) rozpočetnictví = plán nákladů a výnosů vnitropodnikových útvarů
Požadavky kladené na účetnictví a jejich charakteristika- vedení účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví -> podle tohoto zákona musí být účetnictví vedeno:a) úplně = musí obsahovat všechny účetní případy za dané účetní obdobíb) správně = v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími předpisyc) průkazně = účetní případy musí být doloženy účetními doklady a inventarizací- za správnost účetnictví nese odpovědnost podnikatel"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d234c9e546f5.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_ucetnictvi.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse