Právo - tahák


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje tahák do předmětu právo. Věnuje se problematice odpovědnosti za škodu, i občanskému soudnímu řízení - jeho náležitostem, zahájení a průběhu. Zabývá se obchodním právem. Jmenuje a definuje obchodní společnosti.

Obsah

1.
Odpovědnost za škodu
1.1.
Prevenční povinnost
1.2.
Okolnosti vylučující odpovědnost
1.3.
Škoda způsobená na zdraví
1.4.
Náhrady škody způsobené
1.5.
Bezdůvodné obohacení
2.
Občanské soudní řízení
2.1.
Soudy
2.2.
Návrh žaloby – jak má vypadat
2.3.
Průběh řízení
2.4.
Právní moc rozsudku
2.5.
Opravné řízení
2.6.
Rozhodčí řízení
3.
Obchodní právo
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Obchodní společnosti

Úryvek

"Odpovědnost za škodu v OP – upraveno jako odpovědnost obecná a zvláštní;
- Prevenční povinnost – upraveno jako obecná § 417 OZ – osloven každý subjekt; každý se má chovat tak, aby nedocházelo ke škodě na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí;
úprava jako zvláštní – každý je povinen odstranit škodu tak, aby nezpůsobil ještě větší škodu
- Okolnosti vylučující odpovědnost - když nastanou, tak může být škoda způsobena, ale jednání tuto škodu vylučuje
-nutná obrana – odvrácení přímo útoku nebo trvajícího útoku, osoba vedoucí útok může být fyzická či právnická; odvrací se hrozící nebezpečí; musí jít o nutnou obranu a odvrací se přiměřenou obranou; pokud odvrácení není přiměřené, pak dochází k exces ( vybočení ) , poté je subjekt za škodu odpovědný; útok právnické osoby = zodpovědná osoba, její pracovník
-krajní nouze – vyvolaná přírodními událostmi ( požár, záplava ); může být způsoben i nevyvolaným útokem zvířete, jednáním člověka; podmínkou je odvracení bezprostředně hrozící nebezpečí – toto nebezpečí nevyvolal ten, který jedná v rámci krajní nouze a nebylo jej možno odvrátit jinak ( útěk ); podmínkou je přiměřenost
-svolení poškozeného – příklad: sousedovi teče voda, hoří byt, nemám klíče a soused mi dá svolení na vykopnutí dveří
funkce odpovědnosti za škodu: prevence, reparační – poškozenému je škoda uhrazena v plném nebo částečném rozsahu; škoda je hrazena v penězích nebo uvedením v předešlý stav satisfakční – odškodnění za to, že někdo utrpěl škodu na zdraví
- Předpoklady pro vznik odpovědnosti za škodu : 1)protiprávní jednání – spočívá v tom, že byly porušeny povinnosti dané smlouvou; nebo povinnosti dané zákonem, 2) vznik škody – rozlišujeme škodu skutečnou ( spočívá v tom, že majetek se v důsledku škody zmenšil ) a ušlý zisk ( to co bychom mohli mít, pokud by nedošlo ke škodě ); 3) příčinná souvislost mezi protiprávní jednáním a vznikem škody ( kauzální nexus ) vše dohromady ( 1+2+3 ) je tzv.. objektivní odpovědnost 4) zavinění – může být způsobeno úmyslně nebo škoda je způsobena z nedbalosti; pokud je škoda úmyslná, pak nelze zprostit a náhrada v plném rozsahu placena škůdcem, někdy lze zprostit, pokud škoda neúmyslná; způsobilost k zavinění je daná dosažením zletilostí a není ztížena duševní poruchou;

Škoda způsobená na zdraví ( imateriální – nehmotná ) – hradí se :
-účelně vynaložené náklady spojené s léčením ( léky, cesty k lékaři, náklady na dietní stravování , zdravotnická ošetření nehrazená pojišťovnou )
-bolestné ( za vytrpěnou bolest při odstraňování následků – bodový systém stanovený lékařem )
-ztížení společenského uplatnění ( v důsledku škodu na zdraví je omezena schopnost a možnost se realizovat ve společenském životě; vyplácí se rozdíl mezi mzdou a nemocenskou nebo mzdou a důchodem );
-při smrti poškozeného se hradí přiměřené náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu pozůstalých; OZ stanoví částku na výživu přesně – výplata jednorázová
objektivní odpovědnost - zavinění je předpokládané a nemusí se dokazovat zavinění
subjektivní odpovědnost – předpokladem je zavinění
-způsobilost k zavinění je daná dosažením zletilosti a není ztížena duševní poruchou; omezenou způsobilost má i nezletilé dítě a osoba trpící duševní poruchou
-u právnické osoby – odpovědnost vzniká současně s jejím; zástupce vykonává právní úkony a je za ně odpovědný;
-stát – může nést též odpovědnou dle zvláštního zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; stát je představován jednotlivými složkami; odpovědnost je absolutní v jejímž rámci se stát nemůže vyvinit
- odpovědnost za škodu škůdců – na vzniku škody se může podílet buď 1 škůdce, pak platí celé sám, pokud je jich více pak mohou zodpovídat solidárně nebo odpovídají jednotliví škůdci pouze do jednotlivé části, kterou sám způsobil
- podíl poškozeného na škodě – spoluzavinění – odpovědnost je dle míry zavinění; pokud dojde k porušení ze strany poškozeného, pak škůdce nemusí platit nic
promlčení náhrady na škodu :
-objektivní lhůta pro uplatnění – 3 roky
-pokud škoda způsobena úmyslně – 10 let
-subjektivní lhůta – 2 roky – ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl

Odpovědnost za škodu :

-obecná – všude tam, kde odpovědnost se nedá podřadit pod zvláštní typy odpovědnosti za škodu ; je to odpovědnost za škodu z provozní činnosti ; existují zprošťovaní důvody pro provozovatele , jsou výjimečné, pouze za předpokladu dokázání, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí – úder blesku, živelná pohroma nebo vlastním jednáním poškozeného; tento důvod dokazuje provozovatel; příklady – zničená věc, která byla dána do opravy; škoda způsobena na zdraví v důsledku použití léku nebo léčebného přístroje

-zvláštní – odpovědnost za škodu na převzaté věci ; fyz. či právnická osoba od jiného převzala věc, která je předmětem nějakého závazku ( látka na ušití šatů ) a je nutnost tuto věc opatrovat ; zavinění se předpokládá, nárok má jen ten, kdo tu věc předal provozovateli, nemusí to být vlastník; provozovatel se může zprostit odpovědnosti jen tehdy, když prokáže , že by k té škodě došlo i jinak, kdyby tu věc nepřevzal"

Poznámka

Práce je ponechána v původním formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48bf7dfa39db5.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Pravo_tahak.doc (139 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse