Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přehled biologických a toxikologických vlastností prvků a anorganických sloučenin

Přehled biologických a toxikologických vlastností prvků a anorganických sloučeninKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvodní část práce vymezuje různé parametry chemických prvků, uvádí faktory jejich biologické aktivity a toxicity nebo charakterizuje působení kyselin a zásad. Jádro textu pak popisuje vlastnosti prvků jednotlivých skupin s důrazem na biologické a toxikologické účinky.

Obsah

1.
Vlastnosti prvků, oxidační číslo, slučivost, chemická povaha
2.
Faktory biologické aktivity a toxicity anorganických sloučenin
3.
Definice jedu
4.
Rozlišení jedů a zdraví škodlivých látek
5.
Kyseliny a zásady
6.
Skupina I.A
6.1.
Vodík
6.2.
Lithium
6.3.
Sodík
6.4.
Draslík
7.
Skupina II.A
7.1.
Berylium
7.2.
Hořčík
7.3.
Vápník
7.4.
Stroncium
7.5.
Barium
8.
Skupina III.A
8.1.
Bor
8.2.
Hliník
8.3.
Thalium
9.
Skupina IV.A
9.1.
Uhlík
9.2.
Křemík
9.3.
Germanium, cín
9.4.
Olovo
10.
Skupina V.A
10.1.
Dusík
10.2.
Fosfor
10.3.
Arsen
10.4.
Antimon
10.5.
Bismut
11.
Skupina VI.A
11.1.
Kyslík
11.2.
Síra
11.3.
Selen
12.
Skupina VII.A
12.1.
Fluor
12.2.
Chlor
12.3.
Brom
12.4.
Jód
13.
Skupina I.B
13.1.
Měď
13.2.
Stříbro
13.3.
Zlato
14.
Skupina II.B
14.1.
Zinek
14.2.
Kadmium
14.3.
Rtuť
15.
Skupiny III.B, IV.B, V.B, VI.B, VII.B, VIII.B

Úryvek

"Chemická reaktivita prvků a jejich biologický účinek závisí na stavbě atomu

1. Vlastnosti prvků ve skupinách:
a) Zvláštní postavení vodíku - základní prvek - při absolutní teplotě 0 K má charakter kovu a je supravodivý (kovový vodík tvoří jádro planety Jupiter - nízká teplota a vysoký tlak),
b) Směrem dolů se stoupajícím protonovým číslem stoupá kovový charakter a ustupuje nekovový vzhled a směrem ke skupinám s vyšším číslem klesá,
c) Pevnost prvků ve skupině směrem dolů stoupá a směrem k vyšším číslům skupin klesá (VI.A: O - plyn, S - pevná látka, Se - polokov, Te - kov, Po*; VII.A.: F - plyn, Cl - plyn, Br - kapalina, I - pevná látka, At*)
d) Velikost (poloměr) atomu v dané periodě se zmenšuje s rostoucím protonovým číslem. Ve skupinách velikost atomu nepřechodných prvků stoupá směrem dolů (s rostoucím číslem periody, neboť roste i kvantové číslo vnější elektronové vrstvy). Prvky s malým poloměrem tvoří aniony a velkým kationy.
2. Oxidační číslo (OČ): číslo skupiny odpovídá maximálnímu oxidačnímu číslu prvku, vyjma prvků ležících v podskupině I. b, kde může být oxidační číslo vyšší (měď, zlato)
3. Slučivost dána rozdílem elektronegativit
a) Afinita k vodíku ve skupině směrem dolů klesá, ale stoupá s číslem skupiny
b) Afinita ke kyslíku ve skupině směrem dolů stoupá, ale klesá s číslem skupiny
4. Chemická povaha:
a) Elektronegativita směrem dolů ve skupině klesá a stoupá s číslem skupiny
b) Zásadotvornost směrem dolů stoupá a klesá s číslem skupiny
c) Kyselinotvornost směrem dolů klesá a stoupá s číslem skupiny
5. Rozpustnost hydroxidů a chloridů prvků: směrem dolů ve sloupku stoupá

BIOGENNÍ PRVKY
Hlavní biogenní prvky: H, C, O, N, P, S,
Makrobiogenní prvky: Na, K, Mg, Ca, Cl, Fe,
Mikrobiogenní prvky: Cu, Zn, Mo, Mn, Co, F, I
Stopové prvky: B, Br, Se, As, Si, Al, Li, Ti, V, Ni, Au, Cr

Biologická aktivita i toxicita anorganických sloučenin závisí na:
- chemické struktuře látky  fyzikálně-chemické vlastnosti:
• typ disperse  rozpustnost a disociabilita
• typ a počet funkčních skupin
• těkavost
- vstupní bráně (způsob podání):
• GIT – p.o.
• kůže
• plíce
• parenterálně – injekčně i.v., i.m., s.c.;rektálně; vaginálně; uretrálně;
uretrálně; spojivkový vak, zevní zvukovod při porušení bubínku
- expozici – na dávce, době a podmínkách kontaktu  hloubka účinku a reversibilita
• akutní otrava  vysoká dávka po krátkou dobu
• chronická otrava  nízké dávky po dlouhou dobu (opakovaně)
• reversibilní
typu interakce a délce působení
• irreversibilní
- prostupnosti buněčnou membránou, tj, způsobu resorpce
- vazbě na proteiny
- organismu – druh, věk, pohlaví, vlastnosti (zděděné a získané), nutriční a funkční stav"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce je několik graficky zobrazených chemických vzorců.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089a199eace7.zip (61 kB)
Nezabalený formát:
Biologicke_toxikologicke_vlastnosti_prvky_slouceniny.doc (230 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse