Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přenos hybnosti, tepla a hmoty - vzorce

Přenos hybnosti, tepla a hmoty - vzorce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor vsech potrebnych rovnic ke zkousce s jejich pojmenování a základními vzorci.

Obsah

Hustota vazkého toku hybnosti a pří konst. hustotě
Hustota tep. toku a při konst. hustotě a měr. tep. kapacitě
Universální bilance
Diferenciální tvar nebo v pevném kont. objemu a v materiálním objemu
Bilancování hmotnosti, za ustáleného prouděn, nestlačená tekutina
Bilancování hybnost (Couchyho)¨
Tekutina v klidu a v dynamickém napětí
Bilancování momentu hybnosti
Bilancování mechanické energie a pro nestlačitelné tekutiny
Bilance entalpie
Bilancování vnitřní energie
Vztlaková síla
Rov. kontinuity pro nestlačitelné tekutiny (kartézské souřadnice)
Rov. kontinuity
Newtonův zák. vazkého tření pro tekutiny, a pro tekutiny nestlačitelné a pro stlačitelné
Navier – Stokesova rovnice
D´Arcy – Weisbachova rovnice
Lineární rozložení smykových napětí
Eulerova rovnice
Bernoulliho rovnice
Mezní vrstva (Prandtlova rov.)
Smykové tření v mezní vrstvě (jediné)
Karmánova rovnice
Bilancování energie a tepla
Fourierův zákon (vedení tepla)
Stefanova – Boltzmannova konstanta
Fourier – Kirchhoffova rovnice
Vedení tepla skrze desku, dutý válec, dutou kouli
Termický odpor
Složená stěna (prostup tepla)
Biotovo číslo (nestacionární vedení)
Penetrační hloubka konduktivního přenosu tepla
Fourierovo kritérium
Nucená konvekce
Pécletovo kritérium
Greatzovo číslo
Nusseltovo kritérium
Stantonovo kritérium
Reynoldsovo kritérium
Přirozená konvekce
Grashofovo číslo
Rayleighovo číslo
Celková hustota zářivého toku
Poměrná zářivost
Stefan – Boltzmannův zákon
Intenzita záření
Tenzorový počet
Jednotkový symetrický tenzor
Antisymetrický tenzor
Zužování tenzorů - vyjádření stopy tenzoru a deviátoru
Slučování tenzorů, nebo sloučení příslušných složek
Vnější součin dvou vektorů a skalár a tenzoru
Vnitřní součin dvou vektorů, skalár a tenzoru a dvou tenzorů
Skalární součin dvou tenzorů
Gradient skaláru, vektoru, divergence, tenzoru, rotace vektoru
Laplaceův operátor

Úryvek

Není možné jej sem přesunout

Poznámka

Práce je vytvořená v aplikaci Word. Jedná se o seznam vzorečků a jejich rovnice, rovnice jsou do textu vloženy jako obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43feb8dcc4070.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Tahak_na_prenos_tepla.DOC (225 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse