Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Příčiny a počátek husitské revoluce - encyklopedie českých dějin 10/30

Příčiny a počátek husitské revoluce - encyklopedie českých dějin 10/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Pokrývá události předcházející husitské revoluci, mezi něž patří první pražská defenestrace, zformulování čtyř pražských artikulů a působení a upálení Jana Husa. Součástí textu jsou rovněž doplňující informace o vybraných dobových osobnostech. Předchozí část série naleznete zde Směřování k husitství - encyklopedie českých dějin 9/30 a následující zde Vrchol a konec husitské revoluce - encyklopedie českých dějin 11/30.

Obsah

1.
Václav IV.
2.
Církev
3.
1. pražská defenestrace
4.
4 pražské artikuly
5.
Čáslavský sněm
6.
Mistr Jan Hus
7.
Doplňující informace
7.1.
Karel IV.
7.2.
Odpustky
7.3.
Jan Viklef
7.4.
Betlémská kaple
7.5.
Upálení
7.6.
Zikmund Lucemburský
7.7.
Jan Milíč z Kroměříže
7.8.
Kostnický koncil
7.9.
Jeroným Pražský

Úryvek

"Václav IV.
Roku 1378 nastupuje na český trůn syn Karla IV. Václav IV. jako král český a římský. Je nazýván „přítel lidu a zemanů“, protože se obklopoval svými milci z řad nižší šlechty a měšťanů. Vedl stálé spory s vyšší šlechtou, kterou se snažil odsunout z politické scény. Hodnocení jeho osobnosti je však složité. Nastoupil totiž v nelehké době, plné politických i hospodářských změn, na kterou nebyl svým možná přespříliš milujícím otcem připraven.

Dekret kutnohorský

Dekretem kutnohorským 18.1.1409 změnil Václav poměr hlasů na univerzitě na tři pro českou část a jeden pro část německou. Protestem německé části university proti této změně byl odchod většiny německých profesorů a studentů, Univerzita Karlova začala upadat.

Církev
Na konci 14. století patřila církev mezi nejbohatší feudály. Patřila jí asi třetina půdy, a tedy i příjmy z ní. Obyvatelstvo mělo povinnost každoročně ve dvou splátkách odvést normální poddanský úrok z výnosu půdy, který vybírala vrchnost, a desátek pro farní správce. Platil se také biskupský desátek a existovaly mimořádné dávky vybírané zprvu občas, během let pak častěji. Poplatky se dále vybíraly za každý náboženský úkon – křest, zpověď, poslední pomazání, pohřeb. Další pramen zisků byly ofěry, peněžní dary kněžím, jimiž si poddaní kupovali spasení před Bohem. Z ofěr se později vyvinuly odpustky. Odpustková praxe nakonec přerostla v očividné kupčení, které se dotýkalo prostých lidí. Pro dokreslení moci církve uveďme ještě hustou síť kostelů, která čítala asi 3500 objektů."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fa988ee16a.zip (80 kB)
Nezabalený formát:
Pocatek_hus_rev_enc_ces_dejiny.doc (139 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse