Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie - posouzení výsledků hospodaření společnosti Rubín a.s.

Případová studie - posouzení výsledků hospodaření společnosti Rubín a.s.


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje společnost Rubín a.s., zabývá se vlastnickou strukturou, kapitálovou účastí, stavem účetnictví, organizační strukturou společnosti, předmět činnosti, technologií, personálním obsazením a strategií společnosti. Analyzuje hospodářské výsledky společnosti a poměrové ukazatele. Na závěr navrhuje opatření ke zlepšení stavu společnosti.

Obsah

1.
Zadání
2.
Charakteristika subjektu
3.
Analýza a komentář k hospodářským výsledkům společnosti
4.
Závěr a návrh opatření

Úryvek

"2. Charakteristika subjektu

Rubín a.s. je universální stavební společnost působící zejména na trhu v České republice. Akciová společnost byly zapsána do obchodního rejstříku v roce 1992, na trhu však již působí 29 let. Původní orientace pouze na výstavbu metra byla po roce 1991 zcela změněna a nyní společnost působí prakticky ve všech segmentech stavebnictví. (stavby podzemní, občanské, bytové, průmyslové, dopravní, inženýrské, vodohospodářské).

Vlastnická struktura:

V loňském roce proběhla změna majetkové struktury v důsledku novely zákona o investičních společnostech. Majoritní balík akcí byl v mezinárodní soutěži odkoupen německou stavební společností (v současnosti vlastní 77% akcií). Ostatními akcionáři jsou z 13,2% ostatní zahraniční investoři, zbytek fyzické osoby tuzemské i zahraniční.

Kapitálové účasti:
Společnost má kapitálovou účast v řadě podniků (v současnosti 11 ks) zejména podnikajících ve stavebnictví pro rozšíření vertikální integrace stavební výroby.

Stav účetnictví
Auditorská zpráva pro akcionáře byla a je prováděna auditorem společnosti firmou Deloitte Touche k 31.12.1999: „ Podle našeho názoru konsolidovaná účetní uzávěrka ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění konsolidačního celku společnosti k 31.12.1999 a výsledky jejího hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy .

Organizační struktura společnosti
Organizační struktura akciové společnosti Rubín obsahuje orgány akciové společnosti jako jsou -
valná hromada akcionářů, statutární orgány (představenstvo, dozorčí rada) a vedení společnosti (generální ředitel, výkonní ředitelé, ředitelé divizí). Z hlediska funkčního uspořádání se jedná o kombinaci divizionálního a funkcionálního strukturu. Výrobní jednotky divize jsou profit centry s vlastním řídícím aparátem.

Hlavní předmět činnosti
Hlavním předmětem podnikání jsou stavební práce prakticky ve všech segmentech stavebnictví. (stavby podzemní, občanské, bytové, průmyslové, dopravní, inženýrské, vodohospodářské), zejména formou generálního dodavatele stavby. Hlavním předmětem výroby je stavební činnost, která činní cca 90% výnosů.
Přes recesi na trhu stavebních prací společnost udržuje růst obratu a to zejména diverzifikací své činnosti. Podle obratu stavební výroby patřím mezi tzv. velkou čtyřku českého stavebnictví ( IPS, SSŽ, VSB, STRABAG).
Společnost disponuje největším množstvím kapacit na území hlavního města Prahy, zajišťuje však stavby po celém území České republiky, i v zahraničí (SRN, Slovensko)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45361497136b6.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
studie_posouzeni_vysledku_hosp.spol.doc (135 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse