Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie praxe strategického plánu Mikroregionu Krnovsko

Případová studie praxe strategického plánu Mikroregionu Krnovsko


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce analyzuje Strategický plán mikroregionu Krnovsko, hodnotí jej a snaží se podávat doporučují hodnocení a závěry.

Obsah

1.
Úvod
2.
Analýza strategického plánu
2.1.
Tvorba strategického plánu
2.2.
Analýza jednotlivých oblastí
2.3.
Analýza SWOT
2.4.
Strategie
3.
Hodnocení

Úryvek

"Analýza Strategického plánu

Tvorba strategického plánu mikroregionu

Metodika tvorby strategického plánu vycházela z kombinace různých pracovních metod, typických pro obecnou tvorbu strategického plánu. Tvorba strategického plánu vycházela jak z práce v pracovních skupinách formou komunitního plánování, tak dotazníkových šetření či metodou bodování.
Z výše uvedeného vyplývá, že tvůrci SPL Mikroregionu Krnovsko spolupracovali na úrovních různých institucí a na dostupných platformách.
Pozitivním odrazem do strategického plánování jistě bylo zapojení neziskových organizací a firem. Jak lze soudit z některých navržených opatření, v nichž je spolupráce se soukromým sektorem patrný (např. cíl A.1.1. – Databáze místních podnikatelů a živnostníků).

Analýza jednotlivých oblastí

Na analýze můžeme pozitivně hodnotit fakt, že není příliš obsáhlá a detailně se nezaměřuje na geografická a socioekonomická fakta regionu, nýbrž zmiňuje opravdu základní údaje, zejména pro přehlednou orientaci i nezainteresovaného čtenáře.
V porovnání s vycházející SWOT analýzou je takřka shodná a velmi dobře reflektuje obsaženou agendu.
Analýza jednoznačně definuje výhody a příležitosti regionu, „území má z hlediska dopravy určitě rozvojový potenciál, který však zatím nebyl využit“, jak zmiňuje strategický plán LEADER. Což reflektuje jak SWOT analýza, tak se tento fakt promítá do navržených opatření, jemuž je věnována samostatná oblast zaměření.
Klasickým definovaným problémem je nezaměstnanost, ta je v regionu výrazně vyšší ve srovnání s ČR.

Analýza SWOT

Analýza SWOT je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Její principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. [2]
Analýza SWOT strategického plánu by měla být výstupem předchozí obsáhlejší analýze, která definuje problémy regionu a v podstatě má nabízet i eventuální řešení. Její úkolem je shrnutí údajů z předchozí analýzy.
SWOT analýza pro účely Strategického plánu rozvoje mikroregionu (MR) Krnovsko vychází ve svém členění ze základního zdrojového dokumentu . Programu rozvoje Moravskoslezského kraje.
Ve strategickém plánu mikroregionu Krnovko bylo mezi silné stránky mimo jiné zařazeno: [3]

- existence zvláště chráněných území (CHKO Jeseníky),
- relativně levná pracovní síla,
- mnoho dobrovolníků pracujících s mládeží."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b503a76cc44.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Strategicky_plan_mikroregionu_Krnovsko.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse